Kansen, knelpunten en conclusies

    Print       Email

Nieuwe Nederlanders | Uitgebreid | Contact en downloads | Kansen, knelpunten en conclusies

Kansen die uit het project naar voren kwamen zijn:

Stad als startpunt
Het meest succesvol zijn die activiteiten die in de stad beginnen: moestuinen, festivals, streekmarkten, kinderboerderij of stadsboerderij, park of bos in de directe stedelijke omgeving, etc. Het lijkt eenvoudiger om landbouw, natuur en platteland naar de stad te halen dan dat migranten ‘de boer op gaan’, tenzij de agrarische bedrijven goed toegankelijk zijn vanuit de stad. Sommige toko’s spelen hierbij ook een intermediaire rol, zij bevoorraden zich op het platteland door zelf de boer op te gaan voor producten zoals aardappelen, groente en fruit.

Economisch kansrijke activiteiten
De meer economisch georiënteerde activiteiten, gelieerd aan voedselproductie en –verwerking, gericht op zowel nieuwe als ‘oude’ Nederlanders lijken het meest succesvol. In de primaire sector zijn er bedrijven zoals De Groene Schuur in Grossen (exotische groenten, kookworkshops) of agrarische ondernemers die zich op bepaalde producten of diensten toeleggen die zowel autochtone als specifieke migranten doelgroepen aanspreken, zoals vleesvervanger Panir, Turkse yoghurt, zelf vissen bij forellenvisvijver, grote verscheidenheid aan pompoenrassen, etc. Daarnaast zijn er in de keten ondernemers in de voedselverwerkende industrie die zich bezig houden met ‘Ethnic food’ voor zoals Conimex, Mekkafood, Maza en Verstegen Spices & Sauces.

Enthousiasme van vrijwilligers benutten
Juist in het veld, tijdens excursies en manifestaties zijn het vrijwilligers die veel van het werk uitvoeren, met grote betrokkenheid en enthousiasme. Een professionele organisatie achter deze vrijwilligers is echter wel gewenst om te zorgen voor continuïteit.

Initiatieven zichtbaar maken
Natuurlijk gebeurt er al het een en ander in het land. Netwerk Platteland organiseert daarom ‘Kiemshops’ , workshops met initiatiefnemers die concrete plannen en ideeën hebben om nieuwe Nederlanders bij het buitengebied te betrekken. Om elkaar te leren kennen, met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren.

Knelpunten die bij de initiatieven naar voren kwamen zijn: 

Financiering
Financiering is een veel voorkomend knelpunt, vooral bij sociaaleducatieve (educatieve middag voor kinderen op een boerderij, starten moestuinen) en sociaal-culturele initiatieven (uitwisseling, inburgering). Na een eerste kennismaking of eenmalige ontmoeting komen initiatieven maar moeizaam van de grond.

Continuïteit
Initiatieven starten veelal – en begrijpelijk – als experiment. Waar veel betrokkenen dan enthousiast reageren, blijkt het vervolgens moeilijk om er een vervolg aan te geven. De aandacht verslapt, in eerste instantie bij financiers; maar ook bij uitvoerders lijkt het moeilijk betrokkenheid te houden.

Logistiek/bereikbaarheid
Boerderijen zijn per openbaar vervoer vaak lastig te bereiken, en voor Nieuwe Nederlanders is het een extra drempel om uit te vinden hoe de bus de stad uitgaat. Initiatieven willen wel vervoer regelen, maar dat brengt al snel hoge kosten met zich mee.

Kennis van trends in leefstijl en demografische ontwikkeling
Plattelandsorganisaties, zowel  agrarische als natuurorganisaties, zijn nog weinig bekend met de vragen en wensen, de leefstijlen en voedselpatronen van Nieuwe Nederlanders. De meeste organisaties weten dat het aandeel Nieuwe Nederlanders in de stedelijke bevolking toeneemt, maar zijn zich er  nog weinig van bewust dat het vanuit marketingoverwegingen of het verkrijgen van draagvlak belangrijk kan zijn om zich hierop te richten.

Politieke gevoeligheid
De verschuivingen in het politieke landschap maken het moeilijker de doelgroep Nieuwe Nederlanders als kans te afficheren, waarvoor exclusieve activiteiten of zelfs maar expliciete communicatie-uitingen gewenst kunnen zijn.

In het kort kunnen we uit het project ‘Meer kleur in groen buitengebied’ de volgende conclusies trekken: 

Veel initiatieven
Er zijn vele lokale, en meestal kortlopende initiatieven waarin Nieu-we Nederlanders in contact komen met het buitengebied. Zowel organisatoren als deelnemers zijn vaak enthousiast.

Beleven en ontmoeten
De meerwaarde van deze activiteiten zit in beleven en ontmoeten: het gaat om het verbinden met/ beleven van groen, voedsel en buitenlucht, maar ook om het ontmoeten van andere mensen, zowel medebezoekers / stedelingen als  plattelandsbewoners en ondernemers.

Opschaling is moeilijk
Landelijke organisaties, zowel op stedelijk/welzijnsterrein als op plattelandgerichte, zijn moeilijk te motiveren zelf een actieve rol te spelen om Nieuwe Nederlanders te interesseren voor groen in buitengebied, of voor producten direct van het platteland. Opschaling is daardoor moeilijk te bereiken, en de groeimarkt van het groeiend aandeel Nieuwe Nederlanders in de Nederlandse bevolking wordt maar voor een klein deel gerealiseerd.

Spreek Nieuwe Nederlanders gericht aan
Het spreekt in veel gevallen niet aan om activiteiten op het platteland exclusief voor Nieuwe Nederlanders te organiseren. Het is vooral in communicatie dat Nieuwe Nederlanders een eigen of extra aanpak vragen: op hun culturele achtergrond afgestemde boodschap, media en /of  ‘boodschapperorganisaties’. De communicatie vergt veel aandacht en tijd: persoonlijke contacten werken vaak het beste, net als het herhaald benaderen via persoonlijke netwerken.

Eindrapport ‘Meer kleur in groen buitengebied – Nieuwe Nederlanders ontdekken het platteland (pdf)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*