Friesland

    Print       Email

De provincie Friesland is voor Plattelânsprojekten opgedeeld in zes deelgebieden. Elk gebiedsplatform bestaat, naast vertegenwoordigers uit het sociaal, economisch en ecologisch gebied, uit vertegenwoordigers van de gemeenten.

Gebiedsplatform

Organisatie: Vertegenwoordigers uit sociaal, economisch en ecologisch gebied en vertegenwoordigers uit de onder het gebied genoemde gemeenten:

Waddeneilanden
Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
NO Friesland
Ferwerderadiel, Kollumerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Dongeradeel
NW Friesland
Het Bildt, Harlingen, Franekeradeel, Wûnseradiel, Boarnsterhim, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel
ZO Friesland
Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen
ZW Friesland
Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en Sudwest Frysland
Gebiedsontwikkelings- commissie De Centrale As
Commissie: vertegenwoordigers van natuur en landschap, de agrarische sector, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel,
Veilig Verkeer Nederland en ANWB

Nationaal Park

Lauwersmeer
Overlegorgaan NP Lauwersmeer met vertegenwoordigers van overheden, natuurbeheerders, grondeigenaren en belangenorganisaties.
Drents-Friese Wold
Overlegorgaan publiek privaat: SBB, Maatschappij van Weldadigheid, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, eigenaren, landbouw, provincies, gemeenten, recreatieschap Drenthe, waterschap Reest en Wieden, recreatieondernemers en IVN consulentschap Drenthe
De Alde Feanen
Overlegorgaan waarin alle eigenaren, bestuurders en beheerders van het gebied zijn vertegenwoordigd
Schiermonnikoog
Overlegorgaan publiek privaat: bevat 11 personen, uit overheid, natuurorganisaties en boerenbelangenorganisatie

Nationaal Landschap

Noordelijke Wouden
Contactpersonen: vertegenwoordigers van de provincie en Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân.
► Zuidwest-Friesland

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*