Regionale kennisarrangementen

    Print       Email

Regionale kennisarrangementen | Werkwijze | Actieve regio’s | Downloads en links

In steeds meer regio’s ontstaan kennisarrangementen, duurzame samenwerkingsvormen tussen onderwijs, onderzoek, overheden, ondernemers en andere partijen uit de regio. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis voor een vitale regio. Studenten leren in de praktijk en maken kennis met de specifieke opgaven waar de regio voor staat. De andere projectpartners profiteren op hun beurt van de frisse blik en ‘frisse kennis’  van studenten.

Afsprakenkader

Een regionaal kennisarrangement is meer dan alleen een aantal samenwerkingsprojecten tussen onderwijs en de praktijk. Samenwerking wordt pas tot een ‘kennisarrangement’ wanneer (studenten)onderzoeken thematisch met elkaar samenhangen en op elkaar voortbouwen. Daarvoor zijn duurzame afspraken tussen de betrokken partijen nodig.

Kansrijke combinaties

De functie van het platteland verandert. Vraagstukken rond landschap, landbouw en leefbaarheid grijpen steeds meer in elkaar. Gebiedsopgaven worden daardoor steeds complexer. Dat vraagt om nieuwe kennis en om het verbinden van beschikbare kennis. Daarnaast zetten onderwijsinstellingen steeds meer in op leren in de praktijk. Een kansrijke combinatie.

Duurzame afspraken tussen onderwijs en regio

In veel regio’s werken onderwijs, ondernemers, onderzoek en omgeving samen aan projecten rond gebieds- en plattelandsontwikkeling. Na verloop van tijd ontstaat vaak de behoefte aan een duurzaam afsprakenkader tussen de betrokken partijen; een ‘regionaal kennisarrangement’. In een kennisarrangement dragen studentenprojecten bij aan echte vragen uit de regio. En zo worden projecten uitgevoerd die qua thema’s met elkaar samenhangen en die elkaar logisch opvolgen in de tijd.

Verschillende vormen

De naam verschilt per regio; de ene regio noemt het een Werkplaats, de ander een Kennispoort of Regionaal Innovatiecentrum. Ook de thematiek per gebied is soms heel verschillend; in de ene regio staat de reconstructie van landbouwgebieden centraal, in de andere regio is bodemdaling het belangrijkste thema en een derde zet in op economische ontwikkeling. De ene regio is verder gevorderd in het proces dan de andere, in de ene regio komt de samenwerking net tot stand in losse projecten, terwijl in de andere al een kennisagenda en regiocontract zijn getekend.

Kennis verbinden

In gebieden is vaak veel inhoudelijke kennis aanwezig, zowel bij partijen in de streek als bij (groene) onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarnaast zet het onderwijs sterk in op leren in de praktijk. Een regionaal kennisarrangement biedt studenten de kans om te werken aan echte vragen, van echte opdrachtgevers, in de eigen regio. Het doel van een regionaal kennisarrangement is om verschillende vormen van regionale kennis beschikbaar te maken en te koppelen. Dat betekent dat overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek gaan samenwerken, dwars door sectoren, disciplines en belangen heen.

Bestuurlijk draagvlak

Een regionaal kennisarrangement krijgt zijn beslag in een kennisagenda, een lijst van projecten waaraan onderwijs en onderzoek kunnen bijdragen. In de kennisagenda verbinden regionale partijen zich en gaan een meerjarige samenwerking met elkaar aan. Dat is goed voor samenhang in thema’s en projecten en voor bestuurlijk draagvlak.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*