Blogs

Een bewogen maand

Het is alweer een maand geleden dat ik mijn laatste blog voor het Netwerk Platteland schreef. Een maand die ogenschijnlijk rustig verliep, maar waarin razend veel gebeurd is voor de toekomst van het platteland. Zowel in de politieke arena als bij de uitvoering van het POP programma.

Duurzame veehouderij

Het begon eind maart met het nieuws over de verlenging van de nitraatderogatie voor Nederland. Voor de één goed nieuws, voor de ander een teleurstelling, omdat dit niet leidt tot een fundamentele aanpassing van de veehouderij.

Voor een meer fundamentele aanpassing wordt gepleit in het in april uitgekomen advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). 

Inspelend op maatschappelijke wensen is kort daarop door de zuivelsector een visie uitgebracht met grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige zuivelsector. Dit met een breed samengestelde adviescommissie, waarin ook natuur- en milieuorganisaties vertegenwoordigd werden.

Kortom: er is veel in beweging en de wens om te verduurzamen is er.

Parktische netwerkdag innovatie in de melkveehouderijsector

Vanuit het Regiebureau POP hebben we in dat kader op 12 april een praktische netwerkdag georganiseerd over innovatie in de melkveehouderijsector. Circa 35 projecten gericht op verduurzaming werden hier voor het voetlicht gebracht.

Een mooie inspirerende dag, die liet zien hoeveel innovatieve projecten er in het land lopen en hoe ondernemers met hart- en ziel proberen hun bedrijf toekomstgericht te maken.

Startbijeenkomst GLB

Een belangrijk moment was, begin april, de door de minister georganiseerde bijeenkomst “GLB uit de startblokken”. Een bijeenkomst die werd bezocht door een kleine tweehonderd deelnemers uit het hele werkveld van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Er werd niet alleen stilgestaan bij de voorstellen van de Europese Commissie en de eerste, overwegend positieve, beoordeling daarvan.

Ook werden gesprekken gevoerd over de toekomst van de landbouw onder titels als “Dromen van een innovatiegeneratie” en “Van regelgekte naar stip op de horizon”. Uiteraard met veel aandacht voor circulair, klimaatvriendelijk en natuurinclusief. Komende week worden de voorstellen van de Europese Commissie bekend voor het beoogde budget voor de landbouw en de daaraan gekoppelde doelen.

Eind mei volgen dan de wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe GLB. Duidelijk werd dat definitieve besluitvorming op zijn vroegst eind 2019 zal plaatsvinden. Veel organisaties gaven tijdens de startbijeenkomst aan graag met de minister mee te blijven denken over de Nederlandse inzet.

Bestuurlijk overleg POP

Een belangrijk moment in het jaar is het halfjaarlijkse gesprek tussen de minister en vier gedeputeerden uit de provincies die elk een landsdeel vertegenwoordigen. Dat vond in april voor de eerste maal met minister Schouten plaats.

Het deed mij goed om te merken hoe belangrijk het plattelandsontwikkelingsprogramma door allen wordt gevonden. Omdat de uitvoering laat op gang gekomen is, werd vooral stil gestaan bij de versnellingsacties die nodig zijn om tot tijdige benutting van de Europese middelen te komen. Hoewel dit overleg niet direct op het Netwerk Platteland gericht is, is het daarvoor wel belangrijk om tijdig gebruik te kunnen maken van POP-geld. Goede innovatieve ideeën verdienen immers ondersteuning en dat moet goed en niet stroperig georganiseerd zijn.

Provincies zijn druk bezig om openstellingen naar voren te halen. RVO.nl is met de provincies doende om processen verder te stroomlijnen en doorlooptijden te bekorten. Het Regiebureau POP heeft een Taskforce LEADER ingesteld om knelpunten te inventariseren en op te lossen.

Met waardering is ook stilgestaan bij de vele projecten die inmiddels vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn opgestart. Minister en de gedeputeerden willen goed samen blijven optrekken en bepleiten ook vereenvoudiging van het programma. Als dat nu vanwege Brusselse voorschriften nog niet kan, dan zeker in de volgende POP-periode.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.