Monitoring Comité

Vrijdag 24 maart is het Monitoring Comité voor het eerst bijeen geweest. Het Monitoring Comité is een verplichting uit de Europese Verordening in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Het Monitoring Comité heeft een adviserende en monitorende functie ten aanzien van het GLB voor de stuurgroep van het NSP. De adviezen zullen ook worden gepubliceerd. De deelnemers zijn een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties en overheden die een relatie hebben met de doelstellingen van het GLB op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied (ontwikkeling van het Platteland).

In de eerste vergadering is kennisgemaakt en is een toelichting gegeven op de doelstelling van het Monitoring Comité. Er is advies uitgebracht over het handboek selectiecriteria voor het toekennen van middelen aan aanvragers. Dit handboek wordt door provincies gebruikt en kan ook door het ministerie van LNV worden benut.

Daarnaast is een toelichting gegeven op aanstaande aanpassingen van het GLB en het daarvoor, door Nederland, opgestelde Nationaal Strategisch Plan (NSP) en het proces richting notificatie van deze wijzigingen bij de Europese Commissie. De volgende vergadering van het Monitoring Comité is vrijdag 30 juni.