Regiebureau POP

Het Regiebureau POP is een gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies.

We ondersteunen de beheersautoriteit (LNV) en provincies bij de uitvoering van hun activiteiten voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 en POP3+) en adviseren over het toekomstige GLB (NSP).

Het Regiebureau POP bestaat uit twee teams. Het Programmateam en de Network Support Unit (NSU).

Programmateam

Het programmateam is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de monitoring- en evaluatieactiviteiten, het tijdig opleveren van de voorgeschreven jaarlijkse voortgangsrapportages en het coördineren van de algemene voorlichting en communicatie over het POP3.

Daarbij gaat het om het zorgdragen voor de voorbereiding en indiening van wijzigingsvoorstellen, notificaties, ramingen en jaarverslagen. Ook voert het programmateam andere coördinerende taken ten behoeve van het programma uit.

Het programmateam voert het secretariaat voor het Comité van Toezicht (CvT) en ondersteunt het Comité bij de uitvoering van haar taken.

Network Support Unit (NSU)

De Network Support Unit (NSU) faciliteert het Netwerk Platteland. Het Nederlandse Netwerk Platteland heeft tot doel om de betrokkenheid van de partijen bij de uitvoering van het POP3 te vergroten, de kwaliteit van de uitvoering van het POP3 te verbeteren, de eindbegunstigden voor te lichten en de innovatie in de landbouw, voedselproductie en plattelandsgebieden te bevorderen.

De NSU’s van alle lidstaten wisselen informatie uit via het Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling (European Network for Rural Development, ENRD).

Er is ook een Europees netwerk, gericht op innovaties: het Europees Innovatie Partnerschap voor de landbouw (European Innovation Partnership, EIP-AGRI), waarbij gewerkt wordt met Operationele Groepen. De coördinatie van het EIP-AGRI binnen Nederland is ook belegd bij de NSU.