Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Om dit plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 goed tot uitwerking te laten komen, is het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) opgericht.

Het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling valt onder zowel de bepalingen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) als onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In het schema hieronder is dat weergegeven door de overlappende driehoeken. Onder elke kaderverordening hangen weer uitvoeringsverordeningen.

Europese subsidie

Nederland ontvangt van de Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma circa 607 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast levert de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma van minimaal eenzelfde bedrag.