Versie 10 van het POP3

Achtergrond van de aanpassing

In 2020 is de looptijd van het POP3 programma met twee jaar verlengd. Ook zijn er in 2020 voor het ELFPO-middelen beschikbaar gekomen vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF-middelen, €52,44  miljoen). Daarnaast zijn er middelen vanuit het ELGF-budget 2021 naar het ELFPO overgeheveld ('Overheveling 2020' - €56,11 miljoen). De EHF-middelen en middelen Overheveling 2020 worden via dit aanpassingsvoorstel aan het POP3-budget toegevoegd. Daarnaast zijn er wat budgetverschuivingen binnen bestaande maatregelen doorgevoerd. Tot slot is er een aanpassing in het programma doorgevoerd waardoor de resultaten op het onderdeel ‘bodem’ inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Op 15 juli 2021 heeft Nederland het aanpassingsvoorstel POP3 bij de Europese Commissie ingediend. Op 6 september 2021 heeft de Commissie het voorstel goedgekeurd.

Inhoud aanpassing

Inzet EHF-middelen

Nederland heeft er voor gekozen met de EHF-middelen maximaal in te zetten op het stimuleren van een groen economisch herstel van de agrarische sector na de schade die de sector door de COVID-19-crisis opgelopen heeft. Gelet op de Europese eisen aan en mogelijkheden van de besteding van de EHF-middelen is er voor gekozen voor de besteding van die middelen een maatregel 'Investeringen voor groen economisch herstel', aan het POP3+ programma toe te voegen. Daarnaast wordt aan de bestaande submaatregel , ‘Pilots Samenwerking voor vergroening’ een extra onderdeel toegevoegd,  ‘Samenwerking voor groen economisch herstel’.

De Regeling ‘Samenwerking voor groen economisch herstel’, onderdeel ‘Pilots vergroening’ betreft een regeling die de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, die bijdragen aan een veerkrachtig, duurzaam, digitaal economisch herstel van de landbouw, stimuleren. Deze regeling draagt tegelijkertijd bij aan het behalen van Europese en nationale milieu- en klimaatambities, met een focus op klimaat, bodem/biodiversiteit en kringlooplandbouw (incl. stikstof). Inzet: €15 miljoen (ELFPO) + €0,75 miljoen aanvullende nationale financiering. Dit bedrag zal naar verwachting leiden tot 40 extra EIP-samenwerkingsprojecten.

De maatregel ‘Productieve investeringen voor groen economisch herstel’ heeft tot doel bij te dragen aan de milieu- en klimaatdoelstellingen en de ambities die zijn vastgelegd in de Europese Green Deal. Tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een veerkrachtig, duurzaam en digitaal economisch herstel na de COVID-19-crisis. Met de investeringen wordt bijgedragen aan een verdere modernisering en verduurzaming van de landbouwsector. Om generatiewisseling te versterken is er speciale aandacht voor jonge landbouwers: aan jonge landbouwers wordt daar waar mogelijk een verhoogd steunpercentage toegekend. Inzet: €35,44 miljoen ELFPO + €1,8 miljoen aan aanvullende nationale financiering. Dit bedrag zal naar verwachting leiden tot ruim 400 extra investeringsprojecten.

Inzet middelen Overheveling 2020

De overgehevelde middelen worden ingezet op de brede weersverzekering, het ANLb, Landschapselementen en watermaatregelen. Daarnaast vinden er wat verschuivingen plaats in de budgetten uit de overheveling 2019.

Aanpassing indicator Bodem

Om inzicht te kunnen geven in de effecten van de POP-maatregelen, met betrekking tot bodembeheer, is aan de Wageningen Universiteit gevraagd een advies uit te brengen over de te hanteren indicatoren. Omdat de verwachting bestond dat veel maatregelen wel effect(en) hebben op de kwaliteit van de bodem is de WUR verzocht te bezien welke POP3(+) maatregelen (in)directe effect(en) hebben op het verbeteren van bodembeheer en het voorkomen van bodemerosie.

De WUR komt tot de conclusie dat over het algemeen ANLb beheersactiviteiten minder verstorend zijn voor de bodem dan het geval zou zijn bij uitoefening van de gangbare landbouwpraktijk. Er wordt niet actief gestuurd op bodemkwaliteit, maar indirect draagt het ANLb daarmee bij aan een verbetering van de bodemkwaliteit. Een directe bijdrage wordt geleverd door bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld bemesting met ruige stalmest en bepaalde vormen van beweiding.

Voor de bodemindicator wordt vanaf heden gebruik gemaakt van het aantal ha waarop de door de WUR benoemde beheersactiviteiten van toepassing zijn.