Versie 2 van het POP3

Versie 2 van het POP3 is op 8 januari 2016 goedgekeurd door de Europese Commissie.

Geaccordeerde aanpassingen

  1. Aanpassingen in het agrarisch natuurbeheer
  2. Aanpassingen ten gevolge van het toevoegen van extra middelen aan het POP, die ingezet zullen worden voor ‘water’ maatregelen en ondersteuning van de zogenaamde knelsectoren, en
  3. Overige aanpassingen.

Ad 1. Aanpassingen agrarisch natuurbeheer

De aanpassing betreft een grote systeemwijziging: in plaats van werken met individuele contracten, wordt gewerkt met een contract van een collectief.

Naar verwachting zal het systeem door de wijziging ecologisch effectiever en tegelijk efficiënter worden. De effectiviteit zal toenemen doordat gewerkt wordt met gebiedsdoelen en maatregelen op gebiedsniveau, waarbij die doelen ook gekoppeld zijn aan de natuurdoelen in een bepaald gebied.

Er zal worden gekozen voor specifieke gebieden, waarvan verwacht wordt dat daar de beste resultaten bereikt kunnen worden. De efficiency zal toenemen door enerzijds het veel grotere aantal betrokkenen bij één contract (collectief van grondbezitters, die samen een contract afsluiten) en het daardoor veel geringere aantal aanvragers, maar ook doordat gekeken zal worden naar behaalde resultaten.

Ad 2. Extra middelen

De toegevoegde extra middelen zijn afkomstig uit Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De programma-aanpassing wat betreft de drie knelsectoren (zetmeelaardappelen, vleesvee- en kalversector) betreft een tijdelijke ondersteuning van genoemde sectoren, die sterk getroffen worden door de herziening van het stelsel van directe betalingen. De verwachting is dat met de tijdelijke ondersteuning deze sectoren ook in de toekomst rendabel kunnen zijn.

De programmaherziening ‘water’ houdt in, dat er € 20 miljoen per jaar extra aan EU-middelen ter beschikking wordt gesteld voor waterdoelen. Ook deze middelen zijn afkomstig uit Pijler 1. Daarnaast stellen de waterschappen eveneens € 20 miljoen per jaar beschikbaar voor het bereiken van waterdoelen. Voor de besteding van de gelden worden bestaande maatregelen gebruikt.

Ad 3 Overige aanpassingen

De overige aanpassingen zijn kleinere aanpassingen in het Programmadocument POP2 (correcties, verduidelijkingen).”