Versie 3 van het POP3

Begin oktober 2016 is een voorstel voor 2e aanpassing van het Programmadocument POP bij de Commissie ingediend (‘notificatie POP3 2016-1). Het voorstel is op 1 februari 2017 door de Commissie geaccordeerd.

De notificatie betreft relatief kleine aanpassingen van het POP-programma en omvat 7 onderdelen, te weten:

  1. Toevoeging van ‘bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid’ aan de groep van begunstigden bij Leader-maatregelen
  2. Correctie koppeltabel “Optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheid’ os een beheerfunctie binnen de activiteit ‘beschermen gevonden nesten’ bij de Agromilieu- en klimaatmaatregel.
  3. Technische bijstand: verduidelijking tekst voor welk soort activiteiten van welke organisatie Technische Bijstand gedeclareerd kan worden.
  4. Toevoeging gebruik van een vereenvoudigde kosten systematiek in verschillende maatregelen
  5. Bij Overgangsmaatregelen toevoegen dat de gelden ook in gezet kunnen worden voor het vergoeden van projectkosten die op grond van toegewezen bezwaar- of beroepsprocedures POP2 alsnog vergoed dienen te worden
  6. Verwijdering van submaatregel Garantstellingsregeling Markt Introductie.
  7. Toevoeging nummer staatssteunmelding Maatregel Samenwerking.