Versie 4 van het POP3

Op 20 december 2017 is een voorstel voor 4e aanpassing van het Programmadocument POP bij de Commissie ingediend (‘notificatie POP3 2017-1').

De volgende wijzigingen zijn in het programma doorgevoerd (meer uitgebreid beschreven in onderstaande Toelichting op Notificatie POP3):

 1. Agrarisch Natuurbeheer
  - aanpassing koppeltabel
  - aanpassing baseline
  - aanpassing instapvoorwaarde agromilieu- en klimaatverbintenissen
 2. Invoering extra mogelijkheden vereenvoudigde kosten LAG
 3. Nieuwe submaatregel Industriële verwerking agrarische producten (zetmeelaardappelen)
 4. Kleinere wijzigingen
  - Hanteren minimum en maximum bedrag
  - Maximeren steunbedrag indien er anders sprake is van overfinanciering
  - Aanpassing zinsnede ‘gesloten kringloop’
  - Correctie H15 verwijzing naar 1303 art 67 lid 5 c
  - Correctie H7, prestatieraamwerk.
 5. Kennismaatregel
  - I/ Verhoging subsidiepercentage kennismaatregel
  - II/ Door de lidstaat moet worden vastgelegd wat onder de “ ‘approriate capacity’ bij de aanvrager“ wordt verstaan bij kennisoverdrachtacties die door de aanbieder van de actie deels met niet-eigen personeel wordt uitgevoerd. 
 6. Verwijderen ex ante conditionaliteit energie efficiency
 7. Toevoegen mogelijkheid de minimis steun in hoofdstuk 13
 8. Algemene kosten (waaronder legeskosten) toevoegen als subsidiabele kosten bij maatregelen Niet productieve investeringen
 9. Maatregel Samenwerking EIP
 10. Maatregel Samenwerking en Samenwerking EIP

Accepatatie door Commissie

Het voorstel is op 31 januari 2018 door de Commissie geaccordeerd. De bijlagen zijn ongewijzigd.