Versie 5 van het POP3

Op 5 september 2018 heeft de Commissie een nieuwe versie van het Programmadocument POP goedgekeurd. Het voorstel tot wijziging was op 3 augustus 2018 ingediend.

De voorgestelde aanpassingen betroffen formeel een wijziging van het POP, omdat er extra gelden aan het programma zijn toegevoegd. Deze gelden zijn vanuit de 1e pijler (= directe betalingen0 van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) naar de 2e pijler (= plattelandsbeleid) overgeheveld.
 

A. Wijzigingen naar aanleiding van de toevoeging van budget vanuit de 1e pijler GLB:

 1. Agrarisch natuurbeheer: Er is € 22 miljoen budget toegevoegd. Dit budget zal met name ingezet worden voor ophogingen van openstellingen ten behoeve van de leefgebieden Open Grasland en Open Akker van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Verbreding naar de leefgebieden Droge- en Natte dooradering is eventueel mogelijk. De gelden zullen worden gebruikt om te komen tot een verbetering van lopende gebiedsaanvragen van de collectieven, hetzij via een uitbreiding op genoemde onderdelen ofwel via een verzwaring van het beheer op bestaande percelen. Met deze toevoeging kunnen belangrijke stappen worden gezet om de populatie weide- en akkervogels op peil te houden.
 2. Niet productieve investeringen ten behoeve van agrarisch natuurbeheer: Voor het verbeteren van de bescherming van weidevogels en akkervogels zijn verbeteringen nodig van de inrichting van de beheerde weidevogelgebieden en akkervogelgebieden. De extra middelen, 9 miljoen, voor niet productieve investeringen zijn beschikbaar voor verbeterplannen per leefgebied en kunnen een breed scala aan investeringen bevatten.
 3. Nieuw onderdeel submaatregel 16.2 Samenwerking voor innovatie: toevoeging onderdeel ten behoeve van vergroening of andere verduurzamingsopgaven (in het kader van regiospecifieke opgaven - nieuw GLB): dit nieuwe onderdeel richt zich op samenwerkingsprojecten ten behoeve van het doelgericht behalen van regio specifieke opgaven rond vergroening en verduurzaming. Bezien wordt hoe de verduurzaming, nagestreefd door het Nieuwe GLB, vormgegeven kan worden en te testen hoe de gewenste systeeminnovatie in het GLB zo goed mogelijk bewerkstelligd  kan worden. Om de nagestreefde vereenvoudiging in de verduurzaming te bereiken, is het ook wenselijk dat innovatieve methoden van controle- en  handhaving worden ontwikkeld. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit Technische Bijstand.
 4. Brede weersverzekering: Budget is met 20 miljoen verhoogd. Voor toevoegen van deze middelen is gekozen omdat gebleken is dat de belangstelling voor deze maatregel groot is en een voorspelbare hoogte van de premiesubsidie bij stijgend deelnemersaantal in de brede weersverzekering van belang is voor de ontwikkeling en aantrekkingskracht van dit instrument.
 5. Aanpassingen in de target values 2023 (financiële indicatoren) ivm toevoeging extra middelen + verlaging percentages van mijlpalen 2018  ten behoeve van prestatieraamwerk teneinde absolute waarden van de mijlpalen 2018 gelijk/constant te houden: Omdat er extra middelen aan het programma worden toegevoegd, moeten de in het programma opgenomen financiële indicatoren voor 2023 worden verhoogd bij de maatregelen / aandachtsgebieden die het betreft.

B. Overige aanpassingen

 1. Aanpassingen onderdeel Technische bijstand
  5.1 Verschuiving middelen Technische bijstand naar LEADER (ivm toegevoegde extra gelden vanuit 1e pijler GLB): om te voorkomen dat het voor LEADER beschikbare budget onder de verplicht voorgeschreven 5% terecht zou komen, is er extra budget toegevoegd. Bovendien is een Key Implementation Step (KIS) aan het programma toegevoegd (zie bij prestatiekader), om de voortgang LEADER beter te kunnen volgen.
  5.2 Toevoeging / verduidelijking dat budget TB ingezet kan worden ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe monitoringsstrategieën tbv nieuw GLB.
 2. Aanpassing prestatieraamwerk: toevoeging KIS tbv LEADER / Verlaging financiële prestatie LEADER in prestatieraamwerk
 3. 3.  Overige – kleinere en deels technische – aanpassingen
  a. maatregel Trainingen etc.: inbreng in natura mogelijk bij alle onderdelen
  b. Investeringen in infrastructuur:
  * 2e hands materiaal toegestaan
  * subsidiepercentage: tot aan verhoging 100%, rest 40%
  c. staatssteunmeldingen ihkv POP3
  d. Modulatiegelden 2016: ELFPO bijdrage% wordt verhoogd van 50 tot 100%.