Versie 6 van het POP3

Bij het onderdeel LEADER zijn de afgesproken tussentijdse doelstellingen niet tijdig behaald. Daarom heeft de Commissie de prestatiereserve LEADER niet definitief aan LEADER toegewezen.

Het bedrag van de prestatiereserve LEADER, ongeveer 2,5 miljoen ELFPO, moest daarom worden verschoven van LEADER naar prioriteiten waar de tussentijdse doelstellingen wel behaald zijn.

Aanpassingen

In deze versie van het programmadocument is die verschuiving verwerkt. De middelen zijn verschoven naar prioriteit 4, maatregel Investeringen, onderdeel niet productieve investeringen voor water, biodiversiteit en landschap (Maatregel 04.04). De teksten en tabellen in de hoofdstukken 5, 7, 10 en 11 zijn conform aangepast.

Daarnaast is het maatregelfiche Brede weersverzekering aangepast. Omdat de premie brede weersverzekering in Nederland niet langer assurantiebelastingplichtig is, wordt het door een verzekerde (= de ontvanger van een subsidie Brede Weersverzekering) te betalen bedrag voor de verzekering lager.

Maximale subsidiebijdrage

In de EU-regelgeving is bepaald dat de maximale subsidiebijdrage die een begunstigde toegekend mag worden – inclusief met subsidies vergelijkbare vrijstellingen of andere voordelen, zoals ook een ontheffing van de assurantiebelasting – 70% bedraagt.

In het bestaande maatregelfiche Brede weersverzekering was de maximale bijdrage aan de verkeringspremie op 65% gesteld. Met het voordeel van de vrijstelling assurantiebelasting zou het totale voordeel voor de subsidie ontvanger boven de 70% uit kunnen komen. Daarom is het maatregelfiche aangepast.

De maximale bijdrage aan de verzekeringspremie wordt verlaagd tot 63,7%, zodat het totale voordeel voor de subsidieverkrijger nooit meer kan zijn dan 70%.

Acceptatie door commissie

Het voorstel tot aanpassing van het programmadocument POP is op 11 oktober 2019 formeel ingediend via het elektronische data uitwisselingssysteem (SFC). Het voorstel is op 11 november 2019 door de Commissie geaccepteerd.