Versie 8 van het POP3

In versie 8 zijn er drie aanpassingen doorgevoerd, te weten:

1. Technische aanpassing van Technische Bijstand

2. Inhoudelijke aanpassing ANLb

3. Financiële aanpassingen

Inhoud van aanpassingen

1. Technische aanpassing van Technische Bijstand

Een aanpassing van de EU-regelgeving heeft het mogelijk gemaakt Technische Bijstand te declareren als een percentage van bij de EU ingediende betalingsaanvragen. Omdat deze werkwijze een vermindering van administratieve lasten betekent, is deze werkwijze nu in het Programmadocument opgenomen.

2. Inhoudelijke aanpassing ANLb

Nederland had in het POP3-document geen norm opgenomen voor een uitbreiding van lopende verbintenissen. Uitbreiding van een lopende verbintenis is op grond van de EU-regelgeving slechts toegestaan als de uitbreiding tot een versterking (bezien vanuit de doelen van het ANLb) van de verbintenis leidt. In het Programmadocument is opgenomen dat uitbreiding in de eerste drie beheerjaren mogelijk is indien er sprake is van een uitbreiding van de oppervlakte van maximaal 20% van de oorspronkelijk aangegane verbintenis. Dit geldt ook als er sprake is van meerdere opeenvolgende uitbreidingen. Indien de uitbreiding tot een toename in oppervlakte van meer dan 20% leidt, dient er een nieuwe verbintenis te worden aangegaan.
Bij uitbreidingen vanaf het vierde beheerjaar moet er een nieuwe verbintenis worden aangegaan.

3. Financiële aanpassingen

Door o.a. de corona crisis is er bij sommige projecten niet productieve investeringen vertraging in de uitvoering opgetreden. Inhoudelijke doelstellingen op het terrein van biodiversiteit dreigen daardoor niet behaald te gaan worden. Om die doelstellingen wel te kunnen bereiken en ook de kans op decommittering van middelen te verkleinen is er €45,9 miljoen ELFPO-budget verschoven van de maatregel waar zich de meeste problemen voordoen (maatregel 4, fysieke investeringen, onderdeel niet productieve investeringen) naar maatregel 10 (ANLb), omdat het absorptievermogen bij het ANLb voldoende is. Gelijktijdig worden nationale middelen (top up middelen) teruggeschoven van maatregel 10 naar maatregel 4, zodat de facto géén inhoudelijke aanpassing van het programma plaatsgevonden heeft.

Het aanpassingvoorstel is op 20 november 2020 ingediend bij de Europese Commissie en op 17 december 2020 geaccordeerd.