Versie 9 van het POP3

Aanleiding aanpassingsvoorstel

Omdat de vaststelling van de regelgeving ten behoeve van het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) vertraging opgelopen heeft, is eind december 2020 de Transitieverordening (Verordening 2020/2220) vastgesteld. Deze verordening bepaalt dat de middelen uit 2021 en 2022, die eigenlijk gereserveerd waren voor het toekomstige GLB, aan het lopende POP3 programma toegevoegd moeten worden. Met het aanpassingsvoorstel zijn die middelen aan het POP programma toegevoegd. Tegelijkertijd zijn de middelen vanuit de overheveling van pijler I (overheveling 2019) aan het POP toegevoegd.

Toegevoegd budget

De aanpassingen betreffen het toevoegen van:

  • De middelen overheveling 2019: €71,5 miljoen (geen cofinanciering nodig, wel contrafinanciering toegezegd).
  • De aan Nederland toegewezen ELFPO budgetten voor 2021 en 2022. Totaal €162,75 miljoen. Deze gelden dienen gecofinancierd te worden.

Totaal betreft het daarmee het invoegen van €234,25 miljoen aan Europese middelen en €118,32 miljoen aan nationale middelen, totaal €352,6 miljoen.

Naast het toevoegen van hiervoor vermelde middelen is er bij vier maatregelen (1, 4, 10, en 16) een verschuiving van budgetten doorgevoerd.

Verdeling middelen

1. Middelen Overheveling 2019
Deze middelen zijn als volgt verdeeld: €20 miljoen watermaatregelen, €20 miljoen ANLb, €10 miljoen Brede Weersverzekering, €11,5 miljoen voor knelsectoren, waaronder de kalverhouderij, waarbij de middelen gekoppeld moeten worden aan de eigen sectorplannen voor de verduurzaming van de veehouderij en €10 miljoen voor een Investeringsregeling Landschapselementen.

2. Transitiemiddelen
Ingezet is op het verlengen van het bestaande POP3 met behoud van wat behouden moet worden en focus op de actuele thema’s (klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw [incl. stikstof]). Daarmee wordt ingezet op een soepele overgang tussen het POP3(+) programma en het Nationaal Strategisch Plan (NSP-Nieuw GLB). Dit heeft geleid tot toevoeging van middelen aan:

  • Doorlopende maatregelen: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), Jonge Landbouwers (JoLa), de Brede Weersverzekering, LEADER en Technische Bijstand.
  • Focusmaatregelen: (sub-)maatregelen met een inhoudelijke focus op klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (incl. stikstof). Het gaat hierbij om de niet-grondgebonden maatregelen Kennisoverdracht en -voorlichting, Productieve en Niet-productieve (water)investeringen.

Op maatregelniveau betekent dit (extra middelen):

Maatregel

 ELFPO

 Nationale financiering

Maatregel 1 Kennis

 6.940.000

 6.940.000

Maatregel 3 Kwaliteitsregeling

 1.700.000

 0

Maatregel 4 Investeringen - productief

 24.731.000

 13.576.000

Maatregel 4 Investeringen - niet productief

 81.879.569

 47.863.569

Maatregel 10 ANLb

 72.473.000

 22.214.666

Maatregel 17 Risicobeheer

16.200.000

 6.200.000

Maatregel 16 Samenwerking

 16.836.000

 8.036.000

Maatregel 19 LEADER

 7.650.431

 7.650.431

Technische Bijstand

5.837.150

 5.837.150

Totaal

 234.247.150

 118.317.816

Het aanpassingsvoorstel ten behoeve van deze versie van het programmadocument is op 8 februari 2021 ingediend en op 12 april 2021 door de Europese Commissie geaccordeerd.