Klimaat in het nieuwe GLB

In de nieuwe programmaperiode van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid wil Europa het klimaat op een hoger ambitieniveau brengen.

Drie van de negen GLB doelstellingen hebben betrekking op klimaat en milieu. En een aanzienlijk deel van de totale GLB uitgaven zal gerelateerd moeten zijn aan klimaat.

Aanpak via drie lijnen

De aanpak loopt via drie lijnen. Allereerst zal er binnen de eerste pijler worden gewerkt met een nieuwe versterkte conditionaliteit. Gekoppeld aan de basis betaling moeten landbouwers voldoen aan een aantal voorwaarden voor klimaat/milieu.

Ook onder de eerste pijler vallen de ecoschemes, dit zijn beheermaatregelen van boeren die bijdragen aan klimaat, milieu of biodiversiteit kunnen bijdragen. Denk hierbij aan beperkte grondbewerking of bloem of kruidenrijke bufferstroken.

Van elke lidstaat wordt verwacht dat zij aangeeft wat aanvullend op de versterkte conditionaliteit aan de landbouwers kan worden gevraagd. Dit onderdeel is vrijwillig voor landbouwers.

De derde lijn loopt via de tweede pijler met daarin de klimaat- en milieubeheer die boeren kunnen uitvoeren.  Daarnaast is in pijler 2 veel ruimte voor het stimuleren van kennisoverdracht, advisering, samenwerking en investeringen voor de transitieopgave van de landbouw.

Rapport 'Het GLB na 2020'

Lidstaten krijgen veel ruimte om hun eigen keuzen te maken voor wat betreft doelen, budgetverdeling en het kiezen van instrumenten en maatregelen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Researcheen rapport opgesteld met mogelijk scenario’s voor Nederland.

In dit rapport "Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat” komt naar voren dat met slimme keuzes het nieuwe GLB kans biedt op realisatie van 20% van de doelen op het gebied van klimaat, bodem en biodiversiteit. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het huidige GLB.

Op dit moment wordt voor het nieuwe GLB het Nationaal Strategisch Plan opgesteld en is volop discussie wat de meest gewenste aanpak voor Nederland moet zijn.

Nieuwsbrief 'Klimaat' 9 mei 2019

Dit bericht hoort thuis in de Nieuwsbrief Klimaat van 9 mei 2019.