Delphy aan de slag met adviesopdracht Kennisverspreiding voor het netwerk platteland

Het Regiebureau POP wil kennis en leerervaringen uit de POP3-projecten beter ontsluiten naar een bredere groep van erfbetreders en boeren.

Het onderzoeks- en adviesbureau Delphy heeft op grond van een aanbesteding de opdracht gekregen een advies over de aanpak hiervan op te stellen. Mocht Delphy u als netwerkpartner van het Regiebureau POP benaderen, wilt u dan uw medewerking verlenen?

Diverse thema's projecten

Binnen het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) worden tal van projecten uitgevoerd die het platteland mooier en duurzamer maken. Thema’s van die projecten zijn bijvoorbeeld: biodiversiteit, klimaat, kringlooplandbouw en milieu, versterken van inkomenspositie van de boer en korte voedselketens.

Schat aan informatie

Uit de POP3-projecten komen steeds meer resultaten beschikbaar, en zo ontstaat een schat aan informatie. Het Regiebureau POP communiceert regelmatig over deze resultaten op deze website, in nieuwsbrieven, themanummers en bij de organisatie van bijeenkomsten.

Waar het vaak nog aan ontbreekt is de bredere verspreiding van de kennis uit de POP3-projecten – en bijvoorbeeld de Topsectoren – naar de boer en tuinder. Veelal is het nog nodig om leerervaringen uit de verschillende projecten te combineren, zodat ook anderen met de resultaten hun voordeel kunnen doen.

Oproep tot medewerking

Door de grote hoeveelheid aan projecten en kennis, is gekozen om te starten met een aanpak voor de POP3-projecten uit de maatregel Samenwerken voor Innovatie.

Voor de opdracht zet Delphy een enquête uit, wordt een aantal mensen benaderd voor een verdiepend gesprek en organiseert het adviesbureau een aantal brainstormsessies. De opdracht start begin maart 2020 en wordt in juli afgerond.

Als Delphy u benadert, wilt u dan uw medewerking verlenen bij de voorbereiding van het advies? Uw kennis en inzichten zijn voor een goed advies van groot belang.

Beeld: Valerie Kuypers