Jonge boeren investeren ook in 2019 in verduurzaming

Tijdens de vijfde openstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) in december 2019 dienden 635 jonge boeren en tuinders een aanvraag in om hun boerderij te verduurzamen voor een subsidiebedrag van 11 miljoen euro.

Deze tweede infographic van het Regiebureau POP brengt resultaten en feiten over de JoLa in beeld.

Veel aanvragen

Van de JoLa-openstellingen in 2016 (2x), 2017 en 2018 is de subsidieaanvraag van 1.654 boeren goedgekeurd en er is inmiddels ruim 28 miljoen euro toegekend. De 635 aanvragen uit de openstelling van 2019 worden momenteel beoordeeld. Duidelijk is al wel dat er voor meer geld is aangevraagd dan er beschikbaar is. De peildatum van deze cijfers is 1 maart 2020.

De cijfers in de infographic over 2018 wijken licht af van die over 2019. Dat komt bijvoorbeeld doordat enkele boeren uiteindelijk van de investering hebben afgezien of doordat sommige aanvragen nog in de pijplijn zaten en later goedgekeurd zijn.

In afstemming met NJAK

De JoLa-maatregel kent momenteel 26 investeringscategorieën die bijdragen aan een duurzamer bedrijf. Deze lijst wordt in afstemming met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) elk jaar geactualiseerd.

Op zijn beurt stuurt het NAJK jaarlijks een enquête rond onder hun doelgroep van jonge agrariërs om de JoLa-regeling te evalueren. De resultaten vat het NAJK samen in een infographic.

Top 3 van investeringscategorieën

Zonnepalen zijn in 2019 – net als in 2018 – het meest aangevraagd. De emissiearme vloeren en de elektrische voertuigen hebben ten opzichte van vorig jaar stuivertje gewisseld en staan op de tweede en derde plek.

In het interview met jonge boer Stephen Bos vertelkt hij waarom hij investeerde in elektrische machines met subsidie uit de JoLa-regeling: “Dit scheelt werk en is goed voor het welzijn van de koeien.”

JoLa in het kort

De JoLa-regeling is een van de maatregelen binnen het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat bijdraagt aan een vitaler en duurzamer Nederlands platteland.

De subsidie is bestemd voor jonge landbouwers onder de 41 jaar. Zij krijgen het geld om te investeren in de verduurzaming van hun boerderij, na bedrijfsovername. De subsidie wordt voor de helft betaald door de Europese Unie; de andere helft financieren de provincies (cofinanciering).

Landelijke uniforme regeling; regionaal maatwerk

De JoLa-regeling is een landelijke maatregel. De provincies stellen de regeling open in hun gebied en bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 26 categorieën in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen. Boeren kunnen hun subsidieaanvragen indienen bij RVO; dat vervolgens de afhandeling regelt van de aanvragen en de betaling.