Vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dit in zijn advies 'De bodem bereikt?!’ dat op 29 juni 2020 is aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Met dit advies wil de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) agenderen dat een stevigere aanpak nodig is in het bodembeleid. Vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt vanuit de praktijk al ingezet op een gezonde bodem en het verspreiden van de opgedane ervaringen.

Zes aanbevelingen

Het advies van de raad bestaat uit een zestal aanbevelingen:

  • het stimuleren van meervoudige gebruik van de bodem, waarbij de vitaliteit van de bodem leidend is;
  • functies zouden de bodem moeten volgen;

Tevens adviseert de raad om op een aantal punten het beleidsinstrumentarium aan te passen. Dit zijn de volgende punten:

  • het opzetten van een monitorings- en kennissysteem zijn waarin meer informatie wordt verzameld en gedeeld over de bodemvitaliteit;
  • het aanpassen van wet- en regelgeving (onder andere pacht-, mest- en fiscaal beleid);
  • het introduceren van op maat  gesneden beloningsvormen (bijvoorbeeld via het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) of door regiobranding);
  • de invoering van schadeherstelmaatregelen. 
Beeld: Saskia Houben (Delphy)

Vele POP3 projecten bodem

De bodem heeft veel aandacht, ook binnen POP3. In de praktijk wordt, met subsidie vanuit dit programma, met en door agrariërs op diverse plekken in het land gewerkt aan een gezonde en vitale bodem. Op het gebied van innovaties, maar ook op gebied van kennisverspreiding.

In het themanummer Bodem hebben we een kleine selectie van deze projecten in de schijnwerpers gezet.

Diverse thema's

Op de website Netwerk Platteland staan in totaal tweeënzeventig innovatieprojecten op gebied van bodem. Ook zijn er zestig projecten op gebied van kennisverspreiding bezig met de bodem. Deze projecten zijn gericht op verschillende bodem thema’s: zoals bodemverdichting, koolstofopslag en vasthouden van mineralen en water. Informatie over de kennis verspreidingsprojecten zal in de toekomst beschikbaar komen via onze website.