Topsectoren en POP3

In 2020 geven  de drie Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmateriaal (T&U), Agri & Food (A&F) en Water & Maritiem voor het eerst gezamenlijk invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel

In deze agenda zijn op het gebied van landbouw, water en voedsel zes missies geformuleerd. Vier missies gaan over landbouw en voedsel: Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie, Klimaatbestendige inrichting en Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. Op verschillende vlakken wordt intensivering van activiteiten en samenwerking gezocht. Ook de banden tussen de Topsectoren en POP3 worden steeds meer aangetrokken.

Samenwerking drie topsectoren

Op de gezamenlijke website van de drie Topsectoren staat: “Door gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling en innovatie wordt een grote bijdrage geleverd aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zowel in Nederland als in het buitenland. Daarnaast levert het kansen op waarmee Nederland ook in de toekomst de kraamkamer blijft van slimme oplossingen voor vraagstukken in de land- en tuinbouw en in de watersector.

De agenda is in nauwe samenspraak met de achterbannen opgesteld: departementen, bedrijfsleven, kennisinstellingen, regionale overheden en waterschappen. Daarmee is deze agenda een breed gedragen document dat richting geeft aan het gezamenlijk innovatiebeleid voor de komende jaren.”

Voor POP3 zijn vooral de Topsectoren van landbouw en voedsel van belang: topsectoren T&U en A&F. Voor de missie kringlooplandbouw, wordt in de volgende paragraaf per subthema een verwant POP3 innovatieproject aangegeven.

Kringlooplandbouw

Het doel van dit thema is om in 2030 de land- en tuinbouwsector substantieel minder grond- en hulpstoffen te laten gebruiken en de uitstoot van vervuilende en vermestende stoffen naar lucht en grond- en oppervlaktewater terug te brengen naar (bijna) nul.

  • Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie: in het Gronings/Friese POP-project Stikstof Telen wordt een circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld met de inzet van vlinderbloemigen en natuurlijke processen
  • Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater: in het Flevolandse project Lasting Fields in de Praktijk wordt op een proefveld getoond dat met strokenteelt forse reducties van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en water mogelijk zijn.
  • Hergebruik zij- en reststromen: in het Noord-Hollandse project Valorisatie Restromen Groente en Fruit Biorefinery wordt onderzocht hoe gemengde plantaardige reststromen kunnen worden opgewerkt tot vermarktbare voedingsproducten (groentemengsels).
  • Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen: in het Overijsselse project Green Fast Food worden producten ontwikkeld op basis van microalgen
  • Biodiversiteit in de kringlooplandbouw: in de Zuid-Hollandse projecten Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht en De Zuileshoeve worden kringlopen gesloten door samenwerking van landbouw en natuur.

Versterking verbinding Topsectoren en POP3 innovatieprojecten

Het Regiebureau POP heeft met de Topsectoren T&U en A&F afgesproken de verbinding met de innovatieprojecten in het POP3-programma te versterken. Er is voor gekozen om te beginnen met een tweetal onderwerpen: precisielandbouw en plantgezondheid. Voor precisielandbouw is eind 2019 een precisielandbouw is eind 2019 een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarbij kennis van 40 POP3 en Topsector-projecten is uitgewisseld en verbindingen zijn gelegd.

Bijeenkomst plantgezondheid

Voor plantgezondheid wordt in september 2020 een soortgelijke bijeenkomst gehouden. Voor deze bijeenkomst is brancheorganisatie Akkerbouw medeorganisator. Centraal in de bijeenkomst staat de ontwikkeling en praktijktoepassing van kennis rond vier thema’s:

  1. Waarneming en Beslissings Ondersteunende Systemen
  2. Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk
  3. Biodiversiteit
  4. Bodemweerbaarheid.

Ook aandacht aan ontbrekende kennis

Naast kennisuitwisseling zal ook aandacht worden besteed aan nog ontbrekende kennis en de mate waarin kennis al praktijkrijp is en wat de meest geschikte methodes zijn om de kennis op de praktijk van telers over te brengen en toegepast te krijgen. De verbinding tussen POP3 en Topsectoren wordt de komende jaren verder versterkt. Met als doel om onderzoek en innovatie in Nederland nog effectiever te maken en om efficiënt om te gaan met overheidsgeld.