Verduurzaming melkveehouderij krijgt een impuls in Drenthe

Provincie Drenthe heeft samen met een aantal landbouw- en natuurorganisaties het programma Duurzame Melkveehouderij gemaakt.

Kern van de aanpak van het programma Duurzame melkveehouderij Drenthe zijn acht Drentse melkveehouders die als gebiedscontactpersoon een belangrijke rol spelen bij uitwisseling van kennis met deelnemende melkveehouders.

Boeren als contactpersoon

Doordat de contactpersonen zelf ook boer zijn, begrijpen ze goed waar de deelnemers tegen aan lopen en wat ze nodig hebben. De aanpak bied tevens mogelijkheden om kennis, die wordt opgedaan in verschillende provinciale projecten, beter te verspreiden.

Werkwijze gebasseerd op POP3-project

De manier van werken is mede gebaseerd op het Drentse POP3-project KringloopToppers Noord-Nederland. In dit project hebben 10 melkveehouders gewerkt aan de ontwikkeling van kennis om kringlopen op hun bedrijf te sluiten.

Kennisuitwisseling tussen melkveehouders versterken

Gedeputeerde Henk Jumelet van provincie Drenthe zegt over de aanpak: “We willen het onderling delen van kennis vergroten. De gebiedscontactpersonen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze leggen de contacten en stimuleren de kennisuitwisseling tussen deelnemers. Het liefst zien we dat de melkveehouders worden beloond voor de stappen die ze zetten naar verduurzaming."

Reind Katerberg uit Diphoorn is één van de acht gebiedscontactpersonen: “Drenthe vertelt de boeren niet hoe zij hun bedrijf moeten runnen om aan normen te voldoen. Zij daagt ons uit om met eigen vakmanschap te verduurzamen op een manier die bij het bedrijf past."

Beeld: Valerie Kuypers

KringloopToppers versterken de Drentse aanpak

Een aantal deelnemende melkveehouders uit het POP3 innovatieproject KringloopToppers Noord-Nederland draagt bij aan het verspreiden van de kennis uit dit project via het programma Duurzame Melkveehouderij en zijn zelf gebiedscontactpersoon geworden.

KringloopToppers is inmiddels afgerond. Projectleider Daan Heurkens van Boerenverstand vertelt enthousiast: “De resultaten zijn erg positief. We hebben een aantal praktische zaken goed uit kunnen werken. Dit heeft de deelnemers veel inzichten gegeven. Het is mooi dat de resultaten vanuit het POP3 project via ‘Duurzame melkveehouderij Drenthe’ verder kunnen worden verspreid.”

De belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten van het project zijn het in beeld brengen van de milieuprestaties. Daan Heurkens legt uit “Dit is gedaan door het uitvoeren van verschillende pilots zoals het meten van graslandopbrengsten met behulp van verschillende (precisie) technieken.

Veel kennis opgedaan

Door dit te relateren aan het bemestingsplan is veel kennis over benutting van stikstof en fosfaat opgedaan. Wat betreft de bodem is verder ingezoomd op bodembiologie en zijn proeven gedaan om het bodemleven verder te verbeteren.

Boeren leren van boeren

Het bijzondere aan de aanpak Duurzame Veehouderij is dat 8 melkveehouders bereid zijn gevonden om de trekkende rol te vervullen. Het verhaal wordt niet verteld door adviseurs, onderzoekers of ambtenaren, maar door ervaringsdeskundigen. Om de gebiedscontactpersonen heen staan de personen die desgewenst ontbrekende kennis kunnen aanleveren.

Grote herkenbaarheid

Doordat Drenthe is ingedeeld in 8 acht gebieden is de herkenbaarheid voor de deelnemers nog groter. Hierdoor kan een groot deel van de melkveehouders in Drenthe worden gestimuleerd om verder te verduurzamen.