Gebiedsaanpak voor kennis en innovatie in de Veenkoloniën

Via InnovatieVeenkoloniën wordt in de Veenkoloniën een samenhangend programma uitgevoerd voor de economische en ecologische verduurzaming van de landbouw.

De samenwerkende partners in het programma hebben met het programma een kennisnetwerk op dat herkenbaar en laagdrempelig is voor de boeren in het gebied.

Gebiedsgerichte aanpak belangrijk

In de periode 2014 - 2020 is voor ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties in de veenkoloniale landbouw, waarvan de helft met POP3-middelen. Voornamelijk vanwege de bodemsamenstelling en de grootschalige landbouw is een gebiedsgerichte aanpak belangrijk voor de Veenkoloniën.

Samenwerkende partijen

Vele partijen waaronder de provincies Groningen en Drenthe, gemeenten, waterschappen, LTO Noord, AVEBE, Agrifirm, Cosun en de agrarische natuurverenigingen werken samen aan de versterking en verduurzaming van de landbouw.

Agenda voor veenkoloniën

InnovatieVeenkoloniën is onderdeel van Agenda voor Veenkoloniën, waarin de overheden een brede agenda voor het gebied hebben geformuleerd.

Integraal programma

Voor innovatie, kennis en fysieke investeringen is een integraal programma gemaakt. In onderstaande tabel is de stand van zaken van de uitvoering van de POP3 maatregelen Samenwerking voor innovatie/EIP, Kennisverspreiding en Fysieke investeringen aangegeven.

Maatregel

Aantal projecten

Bedrag (EU + provincies) in euro

Samenwerking voor innovatie/EIP

7

7.526

Kennisverspreiding

7

3.801

Fysieke investeringen

154

7.683

 TOTAAL

166

19.010

Nieuw strategisch plan 2020-2024

Uit de tabel blijkt dat de geprogrammeerde investering vanuit het POP3-programma vrijwel geheel gerealiseerd is.

Inmiddels hebben de samenwerkende partners een nieuw Strategisch plan 2020 - 2024 voor innovatie in de Veenkoloniën gemaakt. Hierbij zal o.a. gebruik worden gemaakt van middelen die in de POP3+ periode ter beschikking worden gesteld aan de Veenkoloniën.

Voorbeelden van de 3 maatregelen

  • Samenwerking voor innovatie/EIP: in het project Rassenveredeling zetmeelaardappelen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van duurzame, robuuste zetmeelaardappelrassen, waarbij een hoge opbrengst gecombineerd wordt met een hoge resistentie tegen ziektes. Belangrijk project vanwege de toenemende ziektedruk in het gebied.
  • Kennisverspreiding: het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken”. Dit project borduurt voort op de thema’s van de praktijknetwerken, die in POP2 zijn uitgevoerd. Op de website van InnovatieVeenkoloniën zijn verschillende brochures te vinden die het resultaat zijn van het project.
  • Fysieke investeringen: subsidie voor investeringen door akkerbouwers in onder andere: machines voor mechanische onkruidbestrijding of loofbehandeling, systemen voor precisielandbouw en voor driftreducerende spuittechnieken.

Goed voorbeeld van gebiedsgericht werken

De aanpak in de Veenkoloniën is een goed voorbeeld van een integrale, gebiedsgerichte werkwijze. Bij het maken van de openstellingen voor de verschillende maatregelen werken de provincies Groningen en Drenthe samen met het projectbureau InnovatieVeenkoloniën. Omdat dit projectbureau nauw verbonden is met de landbouw in het gebied, zorgt dit voor projecten waar de landbouw mee verder kan.

Ook de verspreiding van de kennis uit de projecten in de Veenkoloniën is goed georganiseerd. Regelmatig krijgen de boeren in het gebied uitnodigingen voor workshops en demonstraties.
Diverse uitnodigingen voor webinairs over precisielandbouw, de bodem en toepassing van mest (the shit show 😊).

Organogram innovatie Veenkoloniën maart 2017. Partijen: agrariërs, kenniswerkplaats en programmabureau, boerenraad, Regiegroep (samenwerkingspartners)

Organogram innovatie Veenkoloniën maart 2017. Partijen: agrariërs, kenniswerkplaats en programmabureau, boerenraad, Regiegroep (samenwerkingspartners)