Kennis en innovatie bij het sluiten van nutriëntenkringloop

Om de doorstroming van kennis uit de projecten van de Topsectoren, Horizon 2020 en POP3 te verbeteren hebben Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsectoren en Regiebureau POP het initiatief genomen voor de leerreis nutriëntenkringloop. In maart 2021 zullen hiervoor een verschillende Webinars worden gehouden.

Boeren moeten de continuïteit van hun bedrijf veilig stellen, op korte termijn de kost verdienen en verduurzamen op de lange termijn. Er zijn veel projecten waarin boeren, adviseurs, onderzoekers en ketenpartners samenwerken aan vraagstukken rond de kringloop. In deze projecten wordt kennis ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen.

Deze projecten gaan over mest verwaarden, regionaal sluiten van kringlopen en gebruik van organische reststromen. Daarover is nog veel te ontdekken. De kennis daarover sluit ook niet altijd direct aan op de individuele behoefte van een akkerbouwer, tuinder of veehouder.

Leerreis nutriëntenkringloop

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP hebben daarom het initiatief genomen voor een Leerreis nutriëntenkringloop. Wat kunnen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken? Het project Leerreis nutriëntenkringloop loopt twee jaar en bestaat uit bijeenkomsten in de vorm van Webinars en de vorming van thematische communities.

Communities

Het is de bedoeling dat de communities kennis gaan uitwisselen, kennis samenvoegen en zorgen voor doorstroming naar de praktijk. Centraal staat de kennis rond nutriëntenkringloop, die op verschillende plekken in Nederland en de EU wordt ontwikkeld, onder andere door projecten die door POP3, Topsectoren en Horizon2020 zijn gefinancierd. De projecten zijn ingedeeld naar drie thema’s:

  1. Mestverwaarding, het maken van waardevolle producten
  2. Sluiten kringloop op regionaal niveau: verbinden van akker- en tuinbouw met de veehouderij
  3. Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid

Webinars

In maart vinden de eerste vier Webinars (van 14.00 tot 15.30) plaats, één algemene Webinar en drie Webinars met een specifiek thema, de start van de verschillende communities:

11 maart: Landelijke Webinar Nutriëntenleerreis
18 maart: Kick off community ‘Mestverwaarding’
23 maart: Kick off community ‘Sluiten van kringlopen op regionaal niveau’
25 maart: Kick off community ‘Gebruik van organische reststromen’

U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden voor één of meerdere Webinars.

Voorafgaand aan de Webinars ontvangt elke deelnemer een almanak met beschrijvingen van (lopende en afgeronde) projecten. Hiermee kunt u zich vooraf oriënteren op de projecten. U heeft ook de mogelijkheid om een papieren versie toegestuurd te krijgen. Dit kunt u aankruisen op het aanmeldformulier.

Heeft u vragen over de leerreis of de webinars? Neem dan gerust contact op met Kees Anker, Regiebureau POP