POP3+ kan formeel van start!

De Europese Commissie heeft op 12 april jl. het Nederlandse voorstel met aanpassingen voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de verlengingsperiode 2021-2022 goedgekeurd. Dat betekent dat het POP3+ formeel van start gaat en dat het Rijk en de provincies nu officieel POP3+ subsidies kunnen verstrekken.

De nieuwste versie van het POP3-programmadocument (versie 9), waarin de aanpassingen verwerkt zijn, staat op de website Netwerk Platteland.

Waarom verlenging?

De Europese regelgeving over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid is nog altijd niet vastgesteld. Doordat het huidige POP in 2020 formeel afliep, dreigde er een periode te ontstaan zonder POP-subsidiemogelijkheden. Om dat te voorkomen is op Europees niveau besloten het POP met 2 jaar te verlengen en daarvoor ook extra geld beschikbaar te stellen.

Waar gaat Nederland op inzetten?

Nederland gebruikt de verlenging van het POP voor het voortzetten van bestaande maatregelen die nog altijd gewenst zijn. Het gaat om maatregelen die ook onder het toekomstige GLB een plek zullen krijgen en waarbij geen gat van 2 jaar in de financiering mag vallen.

Dóórlopende maatregelen zijn bijvoorbeeld het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), de Brede Weersverzekering en LEADER. Daarnaast zet Nederland budget in voor maatregelen met een extra focus op de thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Maatregelen waarin extra focus is aangebracht zijn de maatregelen Kennisoverdracht en voorlichting, Productieve en Niet-productieve (water)investeringen, Landbouwstructuur­versterking en Samenwerking. Omdat de focus van POP verlegd wordt en er extra tijd en financiële middelen komen, wordt het programma vanaf heden POP3+ genoemd.

Wat is de procedure?

Het Regiebureau POP stelt ieder aanpassingsvoorstel van het programmadocument op, in afstemming met het ministerie van LNV, de provincies en de uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Comité van Toezicht POP moet met het voorstel instemmen. Pas nadat het Comité ingestemd heeft, kan het voorstel bij de Europese Commissie ingediend worden. De Commissie beoordeelt of het voorstel aan alle voorschriften en voorwaarden voldoet en overlegt met het Regiebureau POP om het voorstel passend te krijgen overeenkomstig de voorwaarden van de EU. Als dat het geval is, dan wordt het voorstel geaccordeerd.

Acceptatie van het voorstel door de Europese Commissie

De accordering van de voorstellen door de Europese Commissie betekent dat de Commissie akkoord is gegaan met de aanpassingen in het programma. De verdeling van de middelen over de maatregelen en de inhoudelijke aanpassingen in de maatregelen zijn daarmee goedgekeurd. POP3+ kan daadwerkelijk van start! Er waren inmiddels al wel openstellingsbesluiten POP3+ gepubliceerd, maar nu is het ook mogelijk om daadwerkelijk POP3+ subsidiebeschikkingen af te geven.