Van Netwerk Platteland naar GLB-netwerk

Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat van start in 2023 en brengt veel verandering. Het vergt een passend en breder netwerk om de GLB-doelstellingen te realiseren.

De komende tijd wordt de ambitie voor het GLB-netwerk, als onderdeel van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB, verder uitgewerkt. Het Regiebureau POP draagt hieraan bij door de kennis en ervaring met het huidige Netwerk Platteland in te brengen.

Huidige Netwerk Platteland

In het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) (2014-2022) bestaat het Netwerk Platteland uit een netwerk van allerlei verschillende partijen die een bijdrage leveren aan het realiseren van doelstellingen van het POP3. De Netwerk Support Unit (NSU), die is ondergebracht bij het Regiebureau POP, faciliteert het Netwerk Platteland door onder andere algemene communicatie over het programma, kennisoverdracht over projectresultaten en mensen met elkaar in contact te brengen.

Foto met netwerkende mensen zittend op bankjes in een weiland met een paar koeien ernaast
©Eline van de Veen

Grotere ambitie

De uitdagingen in het nieuwe GLB vragen verandering van iedereen die er een rol in heeft. Dat geldt voor ondernemers, maar ook voor bijvoorbeeld adviseurs, onderzoekers en ambtenaren. De bestuurders hebben voor het GLB-netwerk een ambitie uitgesproken die verder gaat dan het huidige netwerk.

Het Netwerk Platteland heeft binnen het POP vooral een coördinerend karakter (zie figuur: Voorbeelden van netwerken en coalities). Voor het GLB-netwerk hebben bestuurders de ambitie uitgesproken voor een coöperatief netwerk. Dat gaat dan niet alleen over plattelandsontwikkeling (pijler 2 van het huidige GLB) maar ook over andere onderdelen van het GLB en de partijen die daar een rol, zoals rond ecoregelingen en Gemeenschappelijke Marktordening (GMO).

Bedoeling is dat het GLB-netwerk ook andere netwerken en andere partijen verbindt die bijdragen aan de GLB-doelen. Dit om kennis vanuit verschillende programma’s en netwerken beter afgestemd en beschikbaar te laten komen voor de praktijk.

Proces

De ambitie uitspreken is een eerste stap in een proces. Een volgende stap is het nader vormgeven van het GLB-netwerk. Een onderdeel is het gesprek aangaan met netwerkpartners. Hoe gaan we samenwerken? Hoe bouwen we aan een netwerk waarin we leren van elkaar, elkaar vertrouwen, beleid en praktijk laten aansluiten, gebruikmaken van elkaars kennis en succesvol kansen benutten? Hoe sluiten we ook goed aan op het Europese GLB-netwerk? Vragen die met regelmaat zullen terugkeren, want bij de ambitie hoort een netwerk dat blijvend openstaat voor het leggen van nieuwe verbindingen en partners.

Vóór het einde van het jaar zullen de bestuurders een definitief besluit nemen over het GLB-netwerk en de ondersteuning die daarvoor nodig is.

Beschrijving figuur Voorbeelden van netwerken en coalitie

Figuur: Voorbeelden van netwerken en coalities Bron: Camarinha-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2006). Collaborative Networks, Boston, MA

Meer info

Nog niet betrokken, maar wil je wel meedenken, neem contact op met Thamar Kok of Erika Frankhuizen van het Regiebureau POP over jouw mogelijke bijdrage in het proces.