Scenariostudie kalverhouderij en de rol van POP

Onlangs heeft minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Kamerbrief over Scenariostudie Kalverketen aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De scenariostudie onderzoekt welke veranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij en het verminderen van het antibioticagebruik. Om de scenario’s in de praktijk te testen is het de bedoeling dat pilots vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) worden opgezet.

Drie scenariostudies

In de kalverhouderij zijn de afgelopen tijd al verbeteringen doorgevoerd om het dierenwelzijn te verbeteren. Ondanks dat blijft de noodzaak hoog om verbeteringen door te voeren schrijft Schouten in de kamerbrief. LNV heeft daarom samen met drie particuliere onderzoeksbureaus scenario’s opgesteld:

  1. Scenario 'Loyaal en lokaal' is gebaseerd op een regionaal georiënteerde korte kalverketen. Kalverhouders en melkveehouders in de regio gaan met elkaar samenwerken en er wordt geen gebruik meer gemaakt van verzamelstations.
  2. Bij 'Maximaal integraal' blijven kalveren minimaal drie maanden op een melkveebedrijf. De kalveren gaan daarna naar een kalver-afmestbedrijf.
  3. In het scenario 'Thuis en tevreden' blijven kalveren hun hele leven op een melkveehouderij. De bestaande kalvermesterijen verdwijnen in dit scenario, net als de verzamelcentra en de langeafstandstransporten.
Kalverhok

Fundamentele verandering

LNV ziet de studie als een nieuwe invalshoek om het gesprek over een duurzame kalverketen met de sector te voeren. In de scenario's wordt de manier waarop de kalverketen is georganiseerd fundamenteel veranderd. Dit vraagt om een transitie van een systeem en dat kost tijd. De scenario’s moeten zich in de praktijk bewijzen op duurzaamheid, schaalbaarheid en verdienvermogen. Daarom worden pilots gestart met middelen uit het POP.

Er zijn al melkvee- en kalverhouders die hun dieren anders houden of die van plan zijn dat te gaan doen. Bedrijven, die duurzamere alternatieven voor de huidige kalverketen willen ontwikkelen, worden ondersteund. Om te kunnen leren van de pilots is het nodig dat de resultaten hiervan worden vergeleken met de resultaten van de gangbare kalverhouderij.

Projecten kalverhouderij in POP3

Met subsidie van POP3 wordt de verduurzaming van de kalverhouderij al op verschillende manieren ondersteund:

  1. In het Overijsselse innovatieproject Kalver huisvesting met perspectief wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het praktijkrijp maken van een modulaire smartbox (zie foto) met geïntegreerde hardware- en software. Met de data die dit oplevert kan de veehouder betere beslissingen nemen. Hierdoor kan de diergezondheid worden verbeterd en de uitstoot van boeikasgassen worden verminderd.
  2. In het Brabantse kennisverspreidingsproject Duurzamere kalverhouderij: van curatief naar weerbaar wordt via 8 elearning modules en groepsbijeenkomsten de kalverhouder getraind om de weerbaarheid van de kalveren te vergroten. Hierdoor wordt het welzijn en de gezondheid van de kalveren verbeterd, het antibioticagebruik verminderd en de bedrijfsresultaten verhoogd.
  3. Door LNV is de POP3 maatregel Investeringen in kalverstallen uitgevoerd. Kalverhouders konden met deze subsidie investeren in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die de uitstoot van ammoniak verminderen.