Jonge Landbouwers-regeling in 2020 opnieuw populair (mét infographic)

Tijdens de 6e openstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) in december 2020 dienden 611 jonge boeren en tuinders een aanvraag in om hun boerderij te verduurzamen voor een subsidiebedrag van 10,5 miljoen euro. Opvallend is dat jonge boeren meer inzetten op een duurzamere manier van grondbewerking en onkruidbestrijding dan voorgaande jaren.

De infographic Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) van het Regiebureau POP brengt resultaten en feiten over de JoLa in beeld.

Voor meer aangevraagd dan beschikbaar

De subsidieaanvraag van 2.054 boeren van de 5 JoLa-openstellingen in 2016 t/m 2019 is goedgekeurd en er is inmiddels ruim 35 miljoen euro toegekend. De 611 aanvragen uit de openstelling van 2020 worden momenteel beoordeeld. Duidelijk is al wel dat er voor meer geld is aangevraagd dan er beschikbaar is. De peildatum van deze cijfers is 1 maart 2021.

De cijfers in de infographic van vorig jaar wijken licht af van de huidige. Dat komt bijvoorbeeld doordat enkele boeren uiteindelijk van de investering hebben afgezien of doordat sommige aanvragen nog in de pijplijn zaten en later goedgekeurd zijn.

Jola Infograhic 2020 Homepage formaat
©Regiebureau POP

In afstemming met NAJK

De JoLa-maatregel kent momenteel 28 investeringscategorieën die bijdragen aan een duurzamer bedrijf. Deze lijst wordt in afstemming met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) elk jaar geactualiseerd.

Niet-kerende grondbewerking nieuw in top 3

De categorie niet-kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding staat in 2020 nieuw in de top 3 van meest aangevraagde categorieën. Dit is ten koste gegaan van de categorie elektrische voertuigen die in 2020 op de vierde plaats is geëindigd.

Door de nieuwe nummer 2 laten jonge boeren zien dat zij aan de slag gaan met een duurzamere manier van grondbewerking en onkruidbestrijding. Dat heeft een positief effect op bodemgezondheid, organische stofbalans en emissies. Dit sluit aan bij het doel van de JoLa en het huidige landbouwbeleid.

In toekomstige regelingen zullen deze onderdelen verder worden gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse landbouw.

JoLa in het kort

De JoLa-regeling is een van de maatregelen binnen het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat bijdraagt aan een vitaler en duurzamer Nederlands platteland. De subsidie is bestemd voor jonge landbouwers onder de 41 jaar. Zij krijgen het geld om te investeren in de verduurzaming van hun boerderij, na bedrijfsovername. De subsidie wordt voor de helft betaald door de Europese Unie; de andere helft financieren de provincies (cofinanciering).

Landelijke uniforme regeling; regionaal maatwerk

De JoLa-regeling is een landelijke maatregel. De provincies stellen de regeling open in hun gebied en bepalen op basis van het provinciale beleid welke van de 28 categorieën in hun provincie voor subsidie in aanmerking komen.  In de afgelopen jaren is de subsidie van december tot februari opengesteld. Bij de volgende openstelling kunnen boeren subsidie aanvragen indienen bij RVO.  De afhandeling van de aanvragen en de betaling wordt geregeld door RVO.