EU-visie op het platteland krijgt handen en voeten

De Europese Commissie heeft onlangs een Langetermijn Visie op het Europese platteland (Long Term Vision for Rural Areas) uitgebracht. Hierin zijn de uitdagingen voor het platteland in de EU in kaart gebracht en is een mogelijke aanpak beschreven. Bij de uitdagingen op het Europese platteland, met als horizon 2040, gaat het onder andere om demografie, digitalisering, een sterker en veerkrachtig platteland.

Resultaten van de consultatie

Om input te krijgen voor de visie is eind vorig jaar en begin dit jaar een uitgebreide consultatie uitgevoerd. De inbreng, die vanuit vele plattelandsgebieden en via een vragenlijst is aangeleverd, staat beschreven in het rapport Rural Voices.

Hoofdlijnen van de aanpak

In deze Factsheet is in het kort aangegeven hoe de Europese Commissie de plattelandsgebieden sterker, verbonden, veerkrachtig en welvarend wil maken, waarbij de thema’s demografie, digitalisering, diversificatie en klimaataanpak een belangrijke rol spelen. Kernpunten zijn:

  • Een Rural Pact: een gemeenschappelijk kader voor de samenwerking van een breed scala aan actoren op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau.
  • Een Rural Action Plan: verschillende EU-beleidsterreinen worden samengebracht om de visie te verwezenlijken. Met 4 thema’s:
  1. Stimuleren van duurzame mobiliteitsverbindingen en digitalisering
  2. Creëren van een innovatie ecosysteem
  3. Versterken van de veerkracht op het gebied van klimaat, milieu en sociaal
  4. Ondersteunen van economische diversificatie

Hoe verder

Samen met het Comité van de Regio onderzoekt de Europese Commissie hoe de visie verder handen en voeten kan krijgen. Het nieuwe GLB-programma zal daar ook een rol in gaan spelen. Elke lidstaat stelt hiervoor een Nationaal Strategisch Plan (NSP) op. Een beschrijving van het Nederlandse NSP in opbouw is hier te vinden.

Medio 2023 zal de Europese Commissie de balans opmaken van de door de EU en de lidstaten gefinancierde acties die zijn uitgevoerd voor plattelandsgebieden. En begin 2024 zullen gebieden worden geïdentificeerd waar meer steun en financiën nodig zijn.

getekend plaatje van 4 personen met op achtergrond gebouwen en groen