Publieksversie Nationaal Strategisch Plan voor toekomstig GLB

‘Het nieuwe GLB: toekomst bestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan’ is eind juni 2021 gepubliceerd. Deze publieksversie beschrijft hoe het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het toekomstig Gemeenschappelijk landbouwbeleid er in grote lijnen komt uit te zien.

Het is nog een concept van de Nederlandse invulling voor het toekomstig Europees landbouwbeleid. Het NSP is pas definitief na goedkeuring van de Europese Commissie.

Koe

GLB-conferentie

Op 1 juli was er gelegenheid om tijdens de (online) GLB-conferentie ‘Het GLB onderweg naar een nieuw perspectief’ te reflecteren op de publieksversie. Er is positief gereageerd op de inhoud, maar er zijn ook zorgen over de haalbaarheid uitgesproken. Op de website toekomst GLB wordt teruggeblikt op de conferentie.

Naar een definitief NSP

Het NSP gaat over het hele GLB en beschrijft zowel de plannen voor plattelandsontwikkeling, als  plannen voor de grondgebonden betalingen uit het Garantiefonds. Bij de totstandkoming zijn veel partijen betrokken. Rijk, provincies en waterschappen werken op een interbestuurlijke manier samen aan herziening van het GLB. Ook de ervaringen met het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) – pijler 2 van het huidige GLB – worden ingebracht in het proces.

De publieksversie is een concept. Op bestuurlijk niveau wordt er nog over het NSP gesproken en besloten. Uiterlijk december 2021 stuurt Nederland het NSP naar de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft tot uiterlijk december 2022 de tijd om het plan goed te keuren. Pas na die goedkeuring is het NSP definitief.