“Ik hoop je snel te ontmoeten”

Na een carrière bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maakte Henk Reinen in november 2021 de overstap naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij ging aan de slag als directeur van het Regiebureau POP. Hoe zijn de eerste maanden hem bevallen? Maak kennis met Henk Reinen.

De eerste maanden bij het Regiebureau POP zijn achter de rug. Hoe zijn ze gegaan?

Goed! Ik kwam binnen in een heel nieuw werkveld. De ontwikkeling van het platteland is ingewikkeld in het tijdsgewricht waarin we leven. Er liggen uitdagingen op het gebied van klimaat, stikstof, het gebruik van het landelijk gebied. Een grootse opgave; wat betekent dat voor Nederland, hoe gaan we die uitdagingen op een goede manier aan? Ik heb inmiddels op hoofdlijnen ontdekt hoe het veld in elkaar zit en dat er grote betrokkenheid is. Een heel boeiend werkveld!

En niet alleen het werkveld was nieuw.

Toen ik binnenkwam, werd er gewerkt aan het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB-NSP) en er kwam een nieuw regeerakkoord met een enorme ambitie voor wat we willen bereiken in het landelijk gebied. Ik ben écht onder de indruk van de kennis en kunde bij de mensen die zijn betrokken bij het POP3, het nieuwe GLB, en het platteland in de breedte, en ook van de grote diversiteit van het netwerk.

Vergroot afbeelding Henk Reinen in koeienstal
Beeld: ©Regiebureau POP
Henk Reinen (rechts) op werkbezoek bij melkveehouderij Van Iersel-Huzen in Nederweert.

Je komt van het ministerie van VWS, de landbouw kende je nauwelijks. Hoe heb je je het domein op hoofdlijnen eigengemaakt en kennisgemaakt met het netwerk?

Mijn start bij het Regiebureau was precies in de coronatijd, de tijd dat Nederland dicht was. Natuurlijk liggen er heel veel stukken die ik heb gelezen. Maar kennismaken, gesprekken met gedeputeerden en met medewerkers bij provincies en LNV verliepen allemaal digitaal. Ik kon niet op bezoek bij projecten. Het voordeel was wel dat het verkennen van het veld sneller ging, je kunt meer doen in korte tijd. Maar écht gevoel krijgen bij de materie ging moeizamer. As we speak heb ik daarom vanochtend projectbezoeken gepland om de praktijk beter te leren kennen.

Wat zijn je ambities?

Het huidige Regiebureau zet zich in voor het POP3-programma – pijler 2 van het GLB.
Het nieuwe GLB-NSP staat in zijn geheel meer in dienst van maatschappelijke doelen en streeft naar meer samenhang tussen de verschillende maatregelen over de breedte van het GLB – pijler 1 (directe inkomenssteun) en pijler 2 – in het kader van een gebiedsgerichte opgave. We gaan van een Netwerk Platteland naar een breder netwerk voor het hele GLB.
Mijn opdracht is om voor een soepele uitvoering van het nieuwe Europees landbouwbeleid in Nederland een nieuwe Regieorganisatie in te richten, de governance vorm te geven en een breed GLB-netwerk op te zetten. Natuurlijk doe ik dat in samenwerking met mijn opdrachtgevers LNV en de provincies. De Regieorganisatie blijft een bureau van het Rijk en provincies.

Wat heeft je verrast?

De mensen in de praktijk, zoals de LEADER- en POP-coördinatoren, en mijn collega’s van het Regiebureau hebben mij positief verrast. Zij hebben zoveel kennis van zaken en werken met veel enthousiasme.

Een uitdaging daarentegen is de complexiteit. Hoe kunnen alle ontwikkelingen samenkomen in het landelijk gebied, op het boerenbedrijf of in de regio? Dat is zoeken. Ik maak me wel zorgen over hoe we dat met elkaar op een goede manier organiseren. Ik denk dat we hierbij de kracht van taal goed kunnen gebruiken. Dat is iets wat zeker ook speelde in mijn vorige baan. De wijze waarop je met mensen over vraagstukken praat, is essentieel voor het vormgeven van een goed proces. Met taal kun je mensen wegzetten of in positie brengen. Het gaat om het voeren van de dialoog, het goede gesprek. Niet: de boer is het probleem of de veestapel moet slinken, maar de opgave in breder perspectief plaatsen. Het gaat niet om de schuldvraag, maar om het bieden van perspectief en oplossingsrichtingen waar we samen aan werken. Een transitie naar een duurzame landbouw kun je niet alleen.

Wil je nog iets zeggen tegen de mensen die dit interview lezen?

Jazeker: See you! Ik wil graag het gesprek verder met je voeren.