Nederland dient GLB Nationaal Strategisch Plan in bij de Europese Commissie

Nederland heeft met de Europese Commissie een akkoord bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Het GLB 2023-2027 steunt activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en klimaat. Tussen 2023 en 2027 is hiervoor zo’n 4,7 miljard euro beschikbaar.

Water, bodem, biodiversiteit, klimaat

In het GLB 2023-2027 zet Nederland fors in op vergoedingen voor maatschappelijke diensten en de urgente aanpak van water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit en klimaat. In het huidige GLB ontvangen agrarische ondernemers een vast bedrag per hectare grond. In het GLB 2023-2027 worden deze directe betalingen gedurende de jaren verlaagd ten gunste van die omslag. De meest in het oog springende verandering is de nieuwe eco-regeling. Agrariërs kunnen uit ruim 20 eco-activiteiten kiezen om toe te passen op hun bedrijf.

Regieorganisatie GLB en Netwerk Platteland

In het GLB 2023-2027 komen de directe betalingen aan agrarisch ondernemers (pijler 1) en plattelandsontwikkeling (pijler 2) samen. Dit vraagt om samenwerking tussen overheden, zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), provincies en waterschappen. De Regieorganisatie GLB gaat de overheden daarbij helpen.

De Regieorganisatie GLB start in 2023. De Regieorganisatie GLB voert de regie op de uitvoering van het GLB 2023–2027 én op de uitvoering van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Daarnaast wordt het huidige Nederlandse netwerk voor plattelandsontwikkeling, Netwerk Platteland, een breder netwerk met stakeholders uit pijler 1 en pijler 2. De naam van het Nederlandse netwerk blijft hetzelfde. Het Nederlandse Netwerk Platteland is onderdeel van het Europese CAP Network. CAP staat voor Common Agricultural Policy.