Bodemprojecten in POP3

In ongeveer 90 POP3 innovatie- en kennisverspreidingsprojecten wordt gewerkt aan de bodem. In onderstaande tabel is dit voor de beide maatregelen uitgesplitst in een zestal subthema’s. Daarnaast is als voorbeeld een samenvatting van het eindresultaat van enkele POP3-projecten opgenomen.

Overzicht

De gehanteerde indeling in de zes subthema’s is arbitrair, vaak werken de projecten aan meerdere subthema’s. Ongeveer 40% van de kennisverspreidingsprojecten en 20% van de innovatieprojecten werken aan de verbetering van de bodem. De POP3+-projecten (verlenging POP3 met 2 jaar) en de EHF-projecten staan nog niet in dit overzicht.

Onderdeel bodem

Kennisverspreiding (M1)

Operational Group (M16)

Bodemvruchtbaarheid

18

18

Bodemverdichting

3

9

Bodemgezondheid

2

1

Vermindering Nutriënten-emissie

13

7

Vochtvasthoudend vermogen (klimaatadaptatie)

3

7

Koolstof opslaan (klimaatmitigatie)

3

2

TOTAAL

45

44

Voorbeeld Bodemvruchtbaarheid

Via het innovatieproject Bagger, plagsel en maaisel uit eigen streek als bodemverbeteraar op basis van Brickz is een nieuwe meststof in blokvorm ontwikkeld. Deze is gemaakt van lokale en regionale afvalstoffen (rivierslib, plagsel en maaisel) en actief verrijkt met gezonde bodemschimmels en mycorrhiza. Daarnaast is een keten opgezet waarmee Brickz wordt afgezet in de boomkwekerij-sector.

Voorbeeld Bodemgezondheid

In het kennisverspreidingsproject Veenkoloniale Aardappel Moeheid precies in beeld wordt het probleem van de aardappelmoeheid (AM) in de Veenkoloniën momenteel in beeld in gebracht. Door per teler de percelen qua AM besmetting in beeld te brengen worden ze zich meer bewust van het ontbreken van bemonsteringsinfo. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt, waarbij de rassenkeuzetoets een belangrijke eerste stap is.

Voorbeeld Vermindering Nutriënten-emissie

In het innovatieproject Samen de schop in de grond is gewerkt aan de bewustwording bij boomkwekers dat werken aan de waterkwaliteit ook in het belang is van de boomkwekers. Hierbij ging het om het verbeteren van de bodemkwaliteit door de aanvoer van organische stof, het tegengaan en oplossen van bodemverdichting en het stimuleren van de hoeveelheid wormen in de bodem.

Voorbeeld vochtvasthoudend vermogen (klimaatadaptatie) en koolstof opslaan (klimaatmitigatie)

In het kennisverspreidingsproject Klimaatbestendige bodem en grondbewerking wordt het gebruik van Niet Kerende Grondbewerking (NKG) in de akkerbouw gestimuleerd. Dit is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. Ook wordt de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem verbeterd. Door het project is bij een groot aantal akkerbouwers interesse ontstaan om over te gaan op NKG.