Inspiratieprojecten uit POP3

Laat je inspireren door een aantal mooie plattelandsprojecten in de uitgave ‘Samenwerken voor resultaat’. In deze publieksversie van het jaarverslag 2021 over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt een vijftal initiatieven belicht die bijdragen aan een vitaal platteland. Het zijn verhalen van initiatiefnemers en projectleiders over hun POP3-project.

POP3-thema’s

POP3 subsidieert initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden. De inspiratieverhalen zijn onderverdeeld in verschillende POP3-thema’s. De thema’s zijn:

  • verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren;
  • innovatie en kennisoverdracht;
  • agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit;
  • water;
  • LEADER.

Duurzamere aardbeienteelt

In 2020 startte in de provincie Utrecht het project 'Innovatieve overkapping aardbeienteelt'. Zoetere, rodere aardbeien dan gemiddeld. Dat is een van de voordelen van de overkapping die Jan en Judith Scholman, met hulp van JOLA-subsidie, in 2020 lieten plaatsen op hun aardbeienbedrijf in het Utrechtse Lopikerkapel. De grootste winst is een duurzamere teelt, met minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De hoogte van de overkapping speelt daarbij een belangrijke rol.

Sensorgestuurd Boeren

In 2018 startte, met een POP3-subsidie, in de provincie Brabant het project ‘Sensorgestuurd Boeren’. Om meer grip te krijgen op het verband tussen maatregelen en de waterkwaliteit nam melkveehouder Jos Verstraten het initiatief voor het project ‘Sensorgestuurd Boeren’, samen met Waterschap Aa en Maas. Verstraten en vijf collega’s toetsen met het waterschap wat op hun percelen het beste werkt om te zorgen dat stikstof in de gewassen komt en niet in de sloot.

ANV Hollands Noorden

ANV Hollands Noorden is een van de veertig collectieven in Nederland die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren. Deze natuurvereniging krijgt vanaf 2016 POP3-geld om de biodiversiteit in het landelijk gebied te vergroten, zowel boven als onder de grond en de natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De agrarische natuurvereniging Hollands Noorden ziet graag meer weidevogels en akkernatuur in haar leefgebied. 200 leden van de vereniging zetten zich hier elke dag voor in. Het leidt tot verbetering van natuurwaarden.

Raffinage van najaarsgras

In 2018 ging met POP3-geld en een financiële bijdrage van de provincie Groningen het project ‘Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders in de provincie Groningen’ van start. Het project had als doel het beter benutten van de nutriënten in najaarsgras, zoals stikstof, eiwit, kalium, fosfaat en vezels door het raffineren van najaarsgras in afzonderlijke fracties. Het bleek dat raffineren van najaarsgras technisch mogelijk is, maar het is voorlopig nog te duur om mineralen en eiwit uit najaarsgras beter te benutten.

Ontmoetingstuin De Bonte Koe

In 2019 startte in de provincie Overijssel het project ‘Ontmoetingstuin De Bonte Koe’. Het project wilde bewegen en buiten spelen en ontmoeten van verschillende doelgroepen stimuleren en kennis over dierhouderij vergroten. Met de subsidie en hulp van Bornese bedrijven, de gemeente en een verzorgingshuis toverden talloze vrijwilligers het parkje om tot Ontmoetingstuin De Bonte Koe. Dagelijks komen hier minstens honderd Bornenaren.

Meer lezen over deze inspirerende projecten? Bekijk het jaarverslag voor de volledige verhalen.