Openstellingen NSP

Per 1 januari is het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB in een nieuwe fase terecht gekomen. De fase van daadwerkelijk programmeren en uitvoering. Centraal hierbij staat de zogenoemde openstellingskalender. Hierin wordt opgenomen wie wanneer welke regeling van het NSP openstelt waardoor agrariërs en organisaties subsidie kunnen aanvragen.

Openstellingskalender

Het NSP wordt uitgevoerd door het ministerie van LNV en de provincies samen, dit betekent dat de openstellingskalender gezamenlijk wordt opgesteld. Hierbij moet rekening gehouden worden met de capaciteit van RVO om de openstellingen in te regelen.

Normaliter wordt een openstellingskalender in het jaar vooraf opgesteld, zodat duidelijk is hoe de planning is. De implementatie van het NSP was in 2021/2022 al volop in gang gezet waardoor er diverse regelingen van het NSP al in 2022 opengesteld konden worden, zoals de sectorale programma’s, de gebiedsprogramma’s van ANLb en LEADER. Er zijn reeds 20 aanvragen voor sectorale programma’s Groente en Fruit ingediend, waarvan er één is goedgekeurd. Voor het eerste jaar 2023 wordt de kalender stap voor stap verder ingevuld.

Vergroot afbeelding Strokenweiland met bomen op de achtergrond
Beeld: Rob Poelenjee

Stand van zaken openstellingen Q1 en Q2

Door de late goedkeuring van het NSP zijn veel veranderingen pas duidelijk geworden nadat agrariërs hun bouwplan voor 2023 al gemaakt hadden. Een aantal veranderingen heeft ook flinke impact. Daarom wordt het eerste jaar van dit nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als een overgangsjaar c.q. een ingangsjaar gezien. Zo zijn er diverse voorzieningen getroffen bij de eco-regeling en het ANLb waardoor boeren toch zoveel mogelijk mee kunnen doen. In Q1 worden de interventies van inkomenssteun en eco-regeling opengesteld (1 maart – 15 mei) evenals de regeling voor de brede weersverzekering.

Voorzien is dat er in Q2 drie of vier interventies (regelingen) worden opengesteld, waarna andere interventies vanaf Q3 volgen. Het streven is om (nagenoeg) het gehele NSP in 2023 in uitvoering te hebben. Houd de sites van Netwerk Platteland, RVO en provincies hiervoor in de gaten.