Startbijeenkomst NSP

Op 31 januari vond de startbijeenkomst NSP plaats van het nieuwe EU landbouwbeleid en het daarvoor door Nederland opgestelde Nationaal Strategisch Plan. Ruim 100 collega’s die meegeschreven hebben en die het programma gaan uitvoeren kwamen bij elkaar om te bespreken hoe we dit gaan doen en in welke verbanden we gaan samenwerken.
 

Startbijeenkomst NSP

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft als doelstellingen; een veerkrachtige landbouw, het versterken van de natuur en de sociaal economische ontwikkeling van het platteland. Het toekomstig bestendig boeren sterker belonen. Daarmee is het nieuwe programma anders dan de voorgaanden; meer nadruk op duurzaamheid en het ondersteunen van een gebiedsgerichte aanpak. Het programma wil boeren beter ondersteunen die deze transitie willen maken.

Voor nu was het een bijeenkomst van de overheden en gelieerde organisaties. Er was ook een panelgesprek met partijen uit het veld. De kansen van het nieuwe GLB werden genoemd maar zeker ook de uitdagingen waar verder aan gewerkt moet worden. Dit gesprek met het veld en maatschappelijke organisaties is belangrijk en gaan we de komende tijd regelmatig organiseren. Tijdens de informatiemarkt werd onder andere uitleg gegeven over de governance en simulatietool. Daarna volgde er vijf workshops waarvoor men zich kon inschrijven:

1. Gebiedsgericht werken

In een panelgesprek met 4 deskundigen op het gebied van (de interventies) gebiedsgericht werken werd er dieper ingegaan op de samenhang in en buiten het GLB en hoe je op gebiedsniveau optimaal gebruik kunt maken van de geboden mogelijkheden.

2. Eco-regeling en Agrarisch Natuur- en landschapsbeleid

In deze workshop werd ingegaan op de eco-regeling in relatie tot de basisconditionaliteiten (GLMC’s) en het ANLb.

3. European Innovation Partnerschip (EIP), Kennis en productieve fysieke investeringen

In deze workshop werd de synergie tussen de interventies EIP, Kennis en Productieve fysieke investeringen onderzocht en hoe deze voor de andere interventies en doelen van het NSP kan worden gebruikt.

4. Monitoring en evaluatie

In deze workshop werd informatie gegeven over de monitoring & evaluatie van het NSP. Aan de hand van stellingen werden verschillende onderwerpen besproken.

5. Netwerken

In deze workshop werd verteld over wat het Netwerk Platteland in de komende programmaperiode gaat doen. Er wordt gestreefd naar meer aansluiting bij andere netwerken, zoals het DAW-netwerk.

De startbijeenkomst is afgesloten met een netwerkborrel.