Samenwerking met Groen Kennisnet

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het GLB-programma is gericht op het realiseren van een omslag naar een duurzame landbouw. Voor deze omslag is een doelgerichte kennis- en informatie-uitwisseling belangrijk. Daarnaast is er vanuit het NSP de ambitie om verschillende partijen, die zich bezighouden met kennis en innovatie, beter met elkaar te verbinden (versterken van het Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem; AKIS). Groen Kennisnet (GKN) beschikt over een uitgebreide digitale infrastructuur voor kennisdeling. De samenwerking tussen GKN en Regieorganisatie GLB draagt hieraan bij.

Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector, waar diverse soorten kennis (academische en praktijkkennis) van verschillende partijen bij elkaar worden gebracht. Met een Kennisbank met honderdduizenden digitale, toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet een verzameling aan actuele kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen en levert daarmee een bijdrage aan de kennisinfrastructuur van het AKIS.

De samenwerking

De Regieorganisatie GLB heeft een rol in het delen van goede voorbeelden vanuit het GLB-programma en de projecten uit het POP3-programma die nog doorlopen na 2023. De Regieorganisatie GLB heeft zicht op kennis en innovatie die binnen het programma wordt ontwikkeld. Om de kennis breder toepasbaar te maken en te verspreiden, zoekt de Regieorganisatie GLB verbinding met andere partijen. Agrariërs, onderzoek, onderwijs en adviseurs, agrarische MKB-organisaties worden gezien als belangrijke onderdelen van AKIS. Uiteindelijk zal bij hen kennis en informatie beschikbaar moeten zijn om de omslag naar een duurzame bedrijfsvoering te kunnen maken.

Met de samenwerking tussen GKN en de Regieorganisatie GLB wordt er gefocust op het overzichtelijk, vindbaar en toegankelijk maken van kennis. Hierbij kun je denken aan projecten die vallen in een selectie van de maatregelen binnen het GLB, de resultaten van innovatie- en kennisverspreidingsprojecten en de recent ontwikkelde kennis over actuele thema’s. Naast het opslaan en ontsluiten van kennis wordt er gewerkt aan vraaggestuurde kennisverspreiding, oftewel kennissynthese. Denk hierbij aan nieuwsartikelen, dossiers of andere vormen van content, zoals factsheets. De samenwerking met GKN biedt de mogelijkheid om het brede netwerk van agrariërs, adviseurs, onderzoek en onderwijs te bereiken.