"Netwerk Platteland kan een pact worden waarin alle relevante partners hun krachten bundelen"

Ben van Essen gaat op 30 november naar de Werkplaats Netwerk Platteland. Deze Werkplaats heeft als thema ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Ben is op allerlei manieren verbonden met het (Europees) platteland en met bewonersinitiatieven. Zo is hij adviseur Europa van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK). De LVKK en haar provinciale verenigingen ondersteunen 4.000 bewonerscollectieven in het landelijk gebied. Deze collectieven nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun dorp door voorzieningen, die voor hen van belang zijn, zelf te realiseren. Ben vertelt over zijn connectie met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en zijn visie op plattelandsontwikkeling.

“Het GLB kom ik tegen, omdat ik vicepresident ben van de European Rural Community Alliance, waarin 16 landen samenwerken aan plattelandsontwikkeling. Een belangrijk richtpunt daarbij is de EU Longterm Vision for the Rural Areas (LTVRA) en het daarmee verbonden Rural Pact. Als lid van de Rural Pact Coordination Group werk ik aan een betere verbinding tussen het GLB en het beleid gericht op plattelandsontwikkeling in brede zin, zoals beschreven in de LTVRA.

Belemmeringen bij aanpak maatschappelijke vraagstukken

“Volgens het rapport ‘Elke regio telt’ (maart 2023) heeft het rendement-denken in het nationaal beleid geleid tot een schrikbarende toename van onwenselijke verschillen in brede welvaart tussen regio’s in Nederland. Deze ongelijkheid is schadelijk voor het vertrouwen van mensen in de overheid en bemoeilijkt ook een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie of de hervorming van de landbouw. Een sociale basis - onderwijs, zorg, werk, cultuuraanbod en publieke ontmoetingsruimten - moet overal in Nederland bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen.”

Meer samenhang

“Er is een onvoldoende samenhangende plattelandsvisie in Nederland. Op Europees niveau is die wel aanwezig met de eerder genoemde LTVRA. Er liggen in Nederland wel deelvisies, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Maar de meeste recente, enigszins integrale, nota dateert van 2004 (Agenda voor een Vitaal Platteland). Er is dus  werk aan de winkel.”

Het goede gesprek voeren

En precies om die reden kijkt Ben uit naar de Werkplaats op 30 november: “We kunnen het Netwerk Platteland uitbouwen tot een Plattelands Pact. Daarin bundelen alle relevante partners rondom plattelandsontwikkeling hun krachten. Ik hoop op de Werkplaats een bijdrage te leveren aan een bredere benadering van plattelandsontwikkeling. Ik ga dan ook graag in gesprek over een leefbaar platteland voor iedereen.”