“Werkplaatsen moeten een netwerk opleveren dat uitvoering en beleid in de landbouwsector aan elkaar linkt.”

Sarah Westenburg is strategisch adviseur bij BoerenNatuur. Zij houdt zich bezig met alle beleidsontwikkelingen op het vlak van landbouw. Sarah levert input voor beleidstrajecten en zorgt voor de doorvertaling van nieuw beleid naar (de uitvoering van) het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Sarah is lid van het Kernteam Werkplaats. Wat maakt deze Werkplaatsen volgens Sarah zo waardevol?

Sarah: “De missie vanuit BoerenNatuur is om méér natuurinclusieve landbouw te helpen realiseren in Nederland. Het ANLb is daar een belangrijk instrument voor. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een van de belangrijkste beleidsdossiers in relatie tot het ANLb; het ANLb maakt daar onderdeel van uit.”

Het GLB-stelsel verbeteren

“Gezien mijn relevante werkzaamheden en kennis van het landbouwbeleid ben ik gevraagd om deel te nemen aan het kernteam Werkplaats Platteland van de Regieorganisatie GLB. Daar heb ik ja tegen gezegd, omdat ik hoop dat we gezamenlijk - door onze kennis en ons netwerk te bundelen - kunnen bijdragen aan het verbeteren van het GLB-stelsel en specifiek ook de uitvoerbaarheid van dat stelsel. Want die uitvoerbaarheid is cruciaal om de gewenste doelen te halen. En tegelijkertijd om onze ANLb-deelnemers voldoende toekomstperspectief te bieden.”

Kansen zien en benutten

“Uitdagingen zijn er meer dan genoeg in het landbouwdossier. Het is wat mij betreft vooral belangrijk dat we er gezamenlijk voor zorgen dat we de ruimte, die wet- en regelgeving ons biedt, maximaal benutten. We moeten signaleren waar de wet- en regelgeving en beleidsinstrumenten tekort schieten én suggesties doen voor verbeteringen. Maar bovenal moeten we kansen signaleren om win-win situaties te creëren en te benutten. Bijvoorbeeld door verschillende beleidsregelingen beter op elkaar af te stemmen, zodat regelingen elkaar versterken, in plaats van beconcurreren.”

Verbinden en afstemming verbeteren

“De Werkplaatsen zijn bedoeld om met elkaar kennis uit te wisselen en samen op te trekken om knelpunten en verbetermogelijkheden aan te kaarten. Gezamenlijk staan we sterker. Wat mij betreft zijn de Werkplaatsen geslaagd als wij erin slagen om een actief, lerend netwerk te bouwen. Een netwerk dat in staat is de link tussen uitvoering en beleid te leggen én de afstemming daartussen te verbeteren.”