Europese Commissie keurt eerste aanpassing Nederlandse Nationaal Strategisch Plan voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed

Nederland heeft op 8 juli 2023 bij de Europese Commissie een wijzigingsverzoek ingediend voor het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB). Na vragen van de Europese Commissie is het verzoek op 8 november 2023 opnieuw ingediend. Bij besluit van 8 december 2023 heeft de Europese Commissie het wijzigingsverzoek goedgekeurd.

Met de goedkeuring treden de volgende wijzigingen vanaf 1 januari 2024 in werking in het NSP-GLB: precisielandbouw is toegevoegd aan de ecoregeling. Dit bestaat uit drie eco-activiteiten: het toepassen van precisiebespuiting, precisiebemesting of fertigatie. Met de drie toegevoegde eco-activiteiten wordt bijdragen aan de verbetering van bodem, water en lucht.

Per 2024 wordt naast (1) steriele insectentechniek en (2) feromoonverwarring, ook (3) de toepassing van nematoden en (4) het gebruik van bacteriepreparaten als toegestane biologische  bestrijdingsmethode toegevoegd aan de ecoregeling.    

Meer budget

Binnen de sectorale regeling voor Groente en Fruit is de ambitie voor het aantal deelnemende producenten organisaties toegenomen. Hierdoor komt er meer Europees budget voor deze regeling beschikbaar.

Langere verbintenis mogelijk

Binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt het mogelijk om een verbintenis van maximaal 12 jaar aan te gaan in plaats van een verbintenis van 6 jaar met de mogelijkheid van verlenging. De mogelijkheid om direct bij aanvang een verbintenis van maximaal 12 jaar aan te gaan zorgt voor meer zekerheid bij de deelnemende landbouwers. 

Hoger subsidiebedrag

Voor de regeling ‘vestigingssteun jonge landbouwers’ wordt het mogelijk een hoger subsidiebedrag te verstrekken. Het bedrag van € 25.000,- is verhoogd naar € 80.000,-. Hiervoor stelt Nederland extra aanvullende middelen ter beschikking.

Extra aanvullende middelen beschikbaar

Voor de fieldlab-regeling, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP), stelt Nederland extra aanvullende middelen beschikbaar. Hiermee kunnen er 26 extra fieldlabs  gesteund worden. Ook voor de regeling voor brede plattelandsontwikkeling, LEADER stellen de provincies extra aanvullende middelen beschikbaar. Er zijn meer gebieden met een goedgekeurde LEADER-strategie dan verwacht. Met de extra Nederlandse middelen kan het gemiddelde budget per gebied blijven.