De doelen van het GLB

Nog steeds zijn voedselzekerheid en een eerlijk landbouwinkomen hoofddoelen van het programma. Daarnaast is er meer nodig. In Nederland liggen de grootste uitdagingen op het gebied van biodiversiteit (reductie stikstofemissies, herstel watersysteem, diversiteit landschap), klimaat (verminderen effecten extreme weersomstandigheden door water-, bodem- en teeltmanagement, reductie uitstoot broeikasgassen) en waterkwaliteit (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen).

Dit zijn daarom de contouren van het Nederlandse programma:

 • Slimme, veerkrachtige landbouw
  • Voedselzekerheid
  • Leefbaar inkomen
  • Concurrentievermogen
  • Positie in de waardeketen
 • Milieu, biodiversiteit en klimaat
  • Klimaatverandering en duurzame energie
  • Goed beheer van natuurlijke hulpbronnen: water, bodem en lucht
  • Bescherming van biodiversiteit
 • Brede plattelandsontwikkeling
  • Ontwikkeling in plattelandsgebieden
  • Veilig en duurzaam voedsel, gezondheid, dierenwelzijn
  • Steun aan jonge landbouwers

Kennis, innovatie en netwerkvorming dient ter ondersteuning hiervan.