Duurzame investeringen

Er zijn verschillende investeringsregelingen die boeren ondersteunen in hun ontwikkeling, zowel op het gebied van verduurzaming als in het verbeteren van het verdienvermogen.

Onder deze categorie vallen de volgende regelingen:

  • Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering op landbouwbedrijven.
  • Niet-productieve investeringen voor landbouwbedrijven.
  • Niet-productieve investeringen voor niet-landbouwbedrijven.

Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering op landbouwbedrijven

Productieve investeringen zijn investeringen die direct bijdragen aan omzet, waarde of winst van de onderneming.

Met deze regeling worden boeren gestimuleerd om hun bedrijf verder te verduurzamen en kan tegelijkertijd door gebruik van nieuwe productiemethoden, data en efficiënt gebruik van grondstoffen kostenbesparing worden gerealiseerd.

Landbouwbedrijven die met het oog op de toekomst optimaal en duurzaam willen produceren om zo op de lange termijn rendabel en kapitaalkrachtig te zijn, zullen periodiek hun gebouwen en uitrusting moeten vernieuwen en aanpassen. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van innovaties en kan hun bedrijf zich ontwikkelen in een richting die past bij veranderende maatschappelijke wensen en eisen.

Steun voor een investering in de vorm van een subsidie aan actieve boeren kan tot een maximum van 65%. Tot de investeringsmogelijkheden behoren o.a. bedrijfsmiddelen, aanplant meerjarige houtige gewassen in het kader van agroforestry, tweedehands installaties, bijdragen in natura en afschrijvingskosten, loonkosten en overheadkosten.

De investeringen moeten bijdragen aan een wijziging van de bedrijfsvoering naar toekomstbestendige landbouw en tegelijkertijd voldoende verdienvermogen voor de boer opleveren.

Voor wie?

Begunstigden zijn boeren en samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven.

Niet-productieve investeringen voor landbouwbedrijven

Om duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht mogelijk te maken zijn niet-productieve investeringen nodig. Deze dragen dus niet direct bij aan het verdienvermogen van een bedrijf.

Deze regeling biedt steun voor niet-productieve investeringen voor het vergroten van de biodiversiteit met zoveel mogelijk koppeling aan andere doelen zoals water, klimaat en energie. Denk aan aanleg en beheer van landschapselementen en bossen, efficiënter gebruik van watervoorzieningen en stikstofreductie.

Voor wie?

Begunstigden zijn landbouwbedrijven, grondeigenaren of samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven en grondeigenaren.

Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

Onder niet-productieve investeringen buiten het landbouwbedrijf behoren investeringen die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit (bijv. aanleg van landschapselementen), inrichtingsmaatregelen ten behoeve van waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer, aanpassing aan klimaatverandering en het bevorderen van agroforestry.

Voor wie?

Begunstigden zijn grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en overige natuurlijke- en rechtspersonen die bijdragen aan de doelen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde begunstigden.