Eerste openstellingen POP3+

POP3 gaat in de transitieperiode 2021-2022 door als POP3+. Het bestaande POP3 wordt verlengd. In deze periode bieden het Rijk en de provincies de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.

Een aantal openstellingen staat hieronder genoemd.

Openstellingen door provincies

Gelderland stelt de maatregel Samenwerking voor Innovatie (EIP-Agri) open voor:

  • Professionalisering korte voorzieningsketens, zodat voedsel met maximaal 1 tussenstap op het bord van de consument terechtkomt. Tussen 1 april 2021 en 20 mei 2021 kunnen projectvoorstellen worden ingediend.
  • Innovatieve concepten. Indienen van een projectvoorstel kan van 3 mei tot en met 14 juni 2021. Houd daarvoor de website van de provincie Gelderland in de gaten. Interessant is dat initiatiefnemers hun projectvoorstel kunnen voorleggen aan een klankbordgroep.

Noord-Brabant stelt de maatregel Samenwerking voor Innovatie (EIP-Agri) open voor:

  • Samenwerking in het kader van EIP t.b.v. agrofood. Samenwerkingsverbanden (waaronder minimaal één landbouwer) kunnen subsidie aanvragen van 29 april tot en met 10 juni 2021. Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. Informatie over deze openstelling is te vinden in de factsheet POP3 Brabant op de website van Stimulus.

Drenthe stelt vanaf 1 april de maatregel LEADER open. Ondernemers, (overheids)organisaties, stichtingen en verenigingen die met enthousiasme en op een originele manier hun eigen leef- en werkomgeving op het platteland willen verbeteren, kunnen een subsidie aanvragen.

Openstellingen GLB-pilots door het Rijk

Het Rijk heeft onlangs de volgende maatregelen opengesteld:

  • GLB-pilots Veenweidegebieden 2021, waarmee nieuwe manieren onderzocht worden om de CO2-uitstoot te verminderen in veenweidegebieden. Subsidie aanvragen kan van 1 maart tot en met 11 april 2021.
  • GLB-pilots Kringlooplandbouw 2021, waarmee andere nieuwe vormen van beloningen en beheer van landbouwgronden onderzocht wordt, met een juiste balans tussen landbouw en natuur. Agrarisch collectieven kunnen tot en met 11 april 2021 een projectvoorstel indienen om subsidie aan te vragen.

POP3+

Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.

POP3+ focust op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook streeft POP3+ naar vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd.