Verlengingsperiode POP3+

POP3 gaat in de transitieperiode 2021-2022 door als POP3+. Het bestaande POP3 wordt verlengd.

We bereiden ons in deze jaren voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.

Focus

POP3+ focust op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook streeft POP3+ naar vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd.

Drie soorten maatregelen

POP3+ wordt ingevuld met drie soorten maatregelen:

  1. Doorlopende maatregelen vanuit de overheveling - maatregelen die worden gefinancierd vanuit de overheveling van middelen uit GLB-pijler 1 naar GLB-pijler 2. Over deze specifieke maatregelen (Regeling Brede Weersverzekering, Knelsectoren, Internationale doelen Water, Landelijke regeling Landschapselementen en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB)) zijn reeds afspraken gemaakt die lopen tot en met 2021.
  2. Doorlopende maatregelen op basis van eerder gemaakte afspraken - maatregelen die ongewijzigd worden voortgezet omdat hierover afspraken en/of verplichtingen bestaan, zoals het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), Jonge Landbouwers (JoLa), de Brede Weersverzekering en LEADER.
  3. De focusmaatregelen zijn (sub-)maatregelen met een inhoudelijke focus op klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (incl. stikstof). Het gaat hierbij om niet-grondgebonden maatregelen Kennisoverdracht en voorlichting, Productieve en Niet-productieve (water)investeringen en Landbouwstructuurversterking en Samenwerking.

Openstellingen POP3+

Zoek je informatie over een POP3+-subsidieregeling of wil je een POP3+-subsidie aanvragen, dan kun je terecht bij het subsidieloket van jouw provincie en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik op Subsidieaanvragen voor meer info.