Toekomstige innovatie netwerken

Op 3 juni 2021 vond de Europese bijeenkomst “Preparing the CAP Strategic Plans – the role of innovation networking in the Member States” plaats. De bijeenkomst had tot doel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de plek van innovatie binnen het GLB netwerk. Er werden voorbeelden en informatie gedeeld over hoe de verbinding met (Europees) onderzoek en adviseurs in het GLB netwerk kan worden versterkt.

Wat is bereikt

De bijeenkomst startte met een terugblik wat de afgelopen jaren is bereikt, daar kan namelijk zeker op voortgebouwd worden. Er is een groei aan netwerken die bezig zijn met praktijkgerichte kennis en innovatie. In de 27 Europese lidstaten zijn nu ruim 2000 operationele groepen (OG) in het kader van het Europese Innovatie Partnerschappen (EIP) gestart en dit moet uitgroeien tot een totaal van ca. 3200 in deze programmaperiode. Binnen het H2020-programma wordt in 190 multi-actor projecten samengewerkt en zijn 34 thematische netwerken opgezet.

Netwerkende mensen (beeld van mensen is alleen van de handen)

Beeld voor de toekomst

De droom vanuit de Europese Commissie is dat dit netwerk groeit en er een dynamisch netwerk ontstaat waarin OG’s uit alle Europese lidstaten deelnemen en het gesprek en de uitwisseling van kennis over heel Europa plaats vindt. Het interactief Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS) helpt om dit te bereiken.

Adviseurs en onderzoekers maken een wezenlijk onderdeel uit van dit AKIS systeem en de kennisuitwisseling daarbinnen. De Europese Commissie noemt als twee belangrijkste instrumenten om de verbinding met hen te versterken:  Innovation support services en back-office for advisors.

Bij Innovation support services gaat het om diensten die helpen om deelname en uitvoering aan innovatie projecten te vergemakkelijken. Door samenwerking te stimuleren, bouwen ze mee aan oplossingen en nieuwe kansen. Bekijk de animatievideo om te zien hoe Innovation Support Services werken.

Bij een back-office for advisors wordt gedoeld op een voorziening die adviseurs ondersteunt bij het geven van hun advies, bijvoorbeeld doordat zij gevoed worden door de meest recente kennis op een bepaald vakgebied.

Opgave voor het NL GLB netwerk

Inzicht in het nationale AKIS-systeem helpt om op de juiste plek en op de juiste manier verbetering in het systeem aan te brengen. Het AKIS in Nederland kenmerkt zich door een sterk maar gefragmenteerd systeem. Het GLB netwerk gaat bijdrage aan meer samenhang en versterking van dit systeem te brengen. Dit kan o.a. door te zorgen voor overzicht van kennishubs: welke zijn dat voor de Nederlandse situatie en wat is er nodig om hun kennis en ervaringen ook voor anderen beschikbaar te maken?