CvT akkoord met verdere uitwerking aanpassingsvoorstel Economisch Herstelfonds

Het Jaarverslag over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2020 kan ingediend worden bij de Europese Commissie (EC). Daarmee heeft het Comité van Toezicht POP NL (CvT) op 25 juni j.l. ingestemd. Ook kan het aanpassingsvoorstel voor de invoeging van de Economisch Herstelfondsmiddelen in POP3+ verder uitgewerkt worden.

Op de agenda van het CvT-overleg op 25 juli stonden de volgende punten:

  • Jaarverslag over de uitvoering van het POP3 2020 en de publieksversie daarvan
  • Aanpassingsvoorstel POP (invoegen van de middelen vanuit het Economisch Herstelfonds en de middelen Overheveling 2020)
  • Voortgang van POP3 algemeen
  • Jaarverslag Regiebureau POP

Jaarverslag over de uitvoering POP3 2020

Het Jaarverslag over de uitvoering moet verplicht ieder jaar door Nederland bij de Europese Commissie (EC) ingediend worden. In het Jaarverslag wordt de voortgang van het programma in het jaar waarover gerapporteerd wordt beschreven. Het CvT moet instemmen met indienen van het Jaarverslag bij de EC.

In 2020 is – ondanks de COVID19-crisis – de uitvoering van POP3-projecten toch doorgegaan. De uitputting van het budget is dan ook zodanig geweest dat er geen geld gedecommitteerd wordt, dat wil zeggen dat er geen budget in Brussel blijft liggen. Daarnaast is in 2020 hard gewerkt om alle beschikbare reguliere POP3-middelen te beleggen. Dat is gelukt. De nieuw toegevoegde middelen naar aanleiding van de verlenging van POP3 met 2 jaar (transitietermijn POP3+) worden in dit jaarverslag nog buiten beschouwing gelaten.

Het CvT heeft ingestemd met indienen van het Jaarverslag bij de EC. Na formele indiening kan de EC daar nog vragen over stellen en er zal een bilateraal overleg over plaatsvinden. Daarna kan het Jaarverslag, eventueel na aanpassingen, goedgekeurd worden.

Voorstel aanpassing POP

Het aanpassingsvoorstel POP betreft:

  • Het invoegen van het budget vanuit het Economisch Herstelfonds. Het gaat hierbij om het toevoegen van een budget van ruim €52 miljoen aan het POP. Het extra budget is afkomstig vanuit het COVID19-herstelfonds. De middelen zijn bedoeld om de agrarische sector te ondersteunen om de klap door de COVID19-crisis te boven te komen. De middelen zullen worden ingezet om een groen economisch herstel van de agrarische sector te bereiken.
  • Het aan het POP toevoegen van de overhevelingsmiddelen 2020 (budget van ruim €56 miljoen + €20 miljoen aanvullende nationale financiering).
  • Verschuivingen in reguliere POP3(+) budgetten om onderuitputting te voorkomen.

Het CvT heeft ingestemd met de verdere uitwerking en indiening van het aanpassingsvoorstel. Mocht er gedurende de indienings- of goedkeuringsprocedure blijken dat fundamentele aanpassingen in het voorstel noodzakelijk zijn, dan volgt er mogelijk nog een schriftelijke ronde CvT.

Daarna zal het aanpassingsvoorstel bij de EC worden ingediend. De EC beoordeelt of het voorstel aan alle voorschriften en voorwaarden voldoet en indien dat het geval is wordt het – eventueel nog iets aangepaste – voorstel geaccordeerd.

Verdere stukken

Het CvT heeft ingestemd met het Jaarverslag Regiebureau POP en kennis genomen van de stand van zaken notificatie 2021-1, voortgang POP3(+) algemeen en de werkzaamheden van de NSU. Daarnaast is stilgestaan bij het aanstaande vertrek van de heer de Peuter als directeur van het Regiebureau POP.

Wat is het CvT?

Het CvT is een formeel door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingesteld comité, dat toezicht moet houden op de uitvoering van het POP in Nederland. In het CvT hebben vertegenwoordigers van LNV, de twaalf provincies, de Unie van Waterschappen, de VNG, LTO, BoerenNatuur en de NAJK zitting. De Europese Commissie is toehorend lid van het CvT. Het Regiebureau POP verzorgt het secretariaat. Het CvT vergadert in het algemeen 2 maal per jaar.

kippen buiten in vrije uitloopruimte