Comité van Toezicht (CvT)

Het Comité van Toezicht (CvT) waarborgt een doeltreffende uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Voorzitter

Het CvT wordt voorgezeten door een ambtelijk vertegenwoordiger van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Leden CvT

Het CvT heeft vijf stemgerechtigde leden, bestaande uit:

  • Ambtelijk vertegenwoordigers van het ministerie van LNV.
  • Landsdelige vertegenwoordigers van de provincies.

Daarnaast heeft het CvT een aantal adviserende leden. Zij zijn aangewezen door onderstaande organisaties:

  • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
  • de Unie van Waterschappen,
  • het Nederlands Agrarisch Jongeren Contact (NAJK), 
  • BoerenNatuur,
  • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

De Europese Commissie neemt deel aan dit comité als adviseur.