Webinars Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem (AKIS) gemist?

De ontwikkeling van kennis en innovaties en de doorstroming naar de praktijk is van groot belang voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland. Daarmee kan de boer inspelen op de maatschappelijke uitdagingen en een goede boterham verdienen. Maar hoe werkt dat systeem in Nederland, waar zitten de zwakke punten en hoe kan dat verbeterd worden? In drie webinars ‘AKIS, wat is het?’ hebben de deelnemers hier verhalen over gehoord en zijn met elkaar in gesprek gegaan. Benieuwd? Je kunt de drie webinars terugkijken.

Tijdens de webinars bleek dat de term AKIS voor veel deelnemers onbekend was. “Waarom heb ik tot op heden nooit van AKIS gehoord?”, werd gezegd. De afgelopen jaren is de term AKIS vooral in EU-verband gebruikt. In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat vanaf 2023 start, gaat AKIS echter een grotere rol spelen.

AKIS in het Nationaal Strategisch Plan

De EU vraagt aan alle lidstaten waar versterking van het agrarisch kennis- en innovatiesysteem nodig is. In het concept Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB is hieraan dan ook een aparte paragraaf gewijd. Hierin staat dat aan een aantal uitdagingen van het AKIS zal worden gewerkt. Dit zijn o.a.:

  • De versnippering van AKIS in Nederland. In vergelijking met andere EU-lidstaten werken een groot aantal partijen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis en innovatie.
  • De (on)afhankelijkheid van het advies dat door verschillende soorten erfbetreders aan boer en tuinder wordt gegeven.
  • Het bij elkaar brengen en op een laagdrempelige manier beschikbaar maken van de ontwikkelde kennis voor de praktijk.

Maak het verhaal van AKIS niet ingewikkeld

Het AKIS bestaat uit allerlei partijen die een rol spelen bij de ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van kennis en innovaties. Dat zijn als eerste uiteraard de boeren en tuinders, en daarnaast onderzoek, onderwijs, overheden, adviseurs, Groen Kennisnet, media, MKB en NGO’s. Verschillende van deze partijen zijn tijdens de webinars aan het woord geweest. De volgende quotes geven een indruk van het gesprek met de deelnemers:

  • “We moeten het verhaal van AKIS niet te ingewikkeld maken. Uiteindelijk gaat het om de kennis die door de boer gebruikt kan worden.”
  • “Delen van kennis is geen top-down traject. Omdat bij boeren en tuinders al veel kennis aanwezig is moet kennisdelen tussen boeren centraal staan.”
  • “Het versterken van het AKIS is van universeel belang, niet alleen voor het GLB.”
  • “De oplossing voor een probleem bij de boer ligt vaak bij meerdere partijen. Een kennis- en innovatie-ecosysteem rondom de boer is dus waardevol.”

Bij de boer komt alles bij elkaar

In de derde webinar ging het over het AKIS rondom de boer, ook wel micro-AKIS genoemd. Deze term komt van het EU-project Agrilink, waar onderstaande figuur is ontwikkeld. In deze video wordt het schema uitgelegd.

Vele partijen en organisaties rondom de boer spelen een rol bij kennis en innovatie op het boerenerf. Niet alleen allerlei type erfbetreders, zeker ook de buurman. De boer zelf linkt maar aan een klein stukje van AKIS en maakt daarin zijn eigen keuzes. Het micro-AKIS is daarmee niet uniform. Het is een complexe omgeving rondom de boer en daarin zijn netwerkorganisaties of samenwerkingsverbanden, waarin boeren op basis van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen, belangrijk. Voorbeelden van deze netwerken en samenwerkingsverbanden zijn een nieuw digitaal platform CRKLS, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw.

Heb je de webinars gemist?

De webinarsserie over AKIS is opgenomen en terug te zien via de volgende links:

De presentaties en de verslagen van deze webinars kunnen hier worden bekeken.

Hoe gaat het verder met AKIS?

Voor de initiatiefnemers van de webinars (ZLTO, WUR, LNV, Regiebureau POP) waren de presentaties en de gesprekken zeer waardevol. Deze partijen en anderen zullen in de komende GLB-periode een rol spelen bij het versterken van het Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem (AKIS) en verbinden van de partijen die daarin een rol spelen. Door de deelnemers zijn tijdens de webinars nuttige opmerkingen gemaakt, ook over wensen voor het vervolg. Vaak is de vraag gesteld: Wat zou mijn rol kunnen zijn binnen (de verdere ontwikkeling van) AKIS?

Heb je nog vragen of ideeën over AKIS? Laat het ons weten en mail ons.