Kenniscafé over precisiebemesting bij gras en mais en het voordeel voor de boer

In het Kenniscafé ‘Precisiebemesting bij ruwvoervoorziening’ op 19 april 2022 is ingegaan op de voordelen voor de veehouder bij het toepassen van precisietechnieken. 

Het toepassen van precisietechnieken in de landbouw heeft allerlei maatschappelijke voordelen, zoals minder uitspoeling van meststoffen, minder gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. De implementatie van precisielandbouw gaat echter nog niet zo snel. Daarvoor is het vooral nodig dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de voordelen voor de boer zijn. En daarbij spelen nog een heleboel vragen.

Kenniscafé

Het Kenniscafé ‘Precisiebemesting bij ruwvoervoorziening’ was een initiatief van het TKI-bureau (faciliterend bureau Topsectoren) en het Regiebureau POP. Er waren circa 40 deelnemers.

Het doel van het Kenniscafé was om de in Topsector- en POP3-projecten ontwikkelde kennis te delen met het relevante netwerk. Ook wilden de initiatiefnemers de verbinding tussen POP3 en de Topsectoren laten zien en versterken. Voor zowel gras als mais zijn telkens de resultaten van een Topsector-project en een POP3-project gepresenteerd. Wie het Kenniscafé heeft gemist kan het via deze link terugkijken. Een eerder gezamenlijk georganiseerd Kenniscafé ging over Irrigatie binnen precisielandbouw.

Precisiebemesting op grasland

In zijn presentatie van het Topsector-project ‘Slimmer bemesten door digitalisering’ concludeerde Fedde Sijbrandij (WUR) dat gebruikmaken van precisietechnieken in grasland een schat aan informatie oplevert, maar dat gebruikmaken van de informatie nog bewerkelijk is. Het maatschappelijke voordeel is duidelijk: betere benutting van de bemesting en daardoor minder uitspoeling. Het economische voordeel van de boer is lastiger te bepalen.

De presentatie van Paul Blokker (DLV Advies) ging ook in op de voordelen voor de boer van precisiebemesting op grasland. De leerervaringen zijn opgedaan in het Friese POP3-project Precisie met techniek in graslandmanagement. Zijn conclusie was dat de kosten per hectare nog sterk variëren. De mogelijke voordelen voor de boer zijn besparing op de bemesting en door een hogere grasopbrengst meer eiwit van eigen bodem.

Precisiebemesting in mais

Herman Krebbers (Delphy) ging in zijn presentatie in op de rendementsverbetering bij precisiebemesting in mais. Zijn presentatie is gebaseerd op het Overijsselse POP3-project Efficiënter ruwvoer telen met smart farming en Benutting verbeterpotentie bodem en teelt met smart farming in Flevoland. Hij concludeerde dat precisiebemesting op basis van bodem- en mestanalyses een verbeterde mestbenutting geeft met een vergelijkbare opbrengst.

De presentatie van John Verhoeven (WUR) was gericht op het slimmer bemesten door inzet van kennis en precisietechnologie. De basis hiervoor was het PPS-project 
Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw en Grondig boeren met mais (projecten in Drenthe, Brabant en Limburg). De boer kan volgens Verhoeven vooral verdienen door vruchtwisseling, toepassen organisch materiaal en geen gebruik van glyfosaat. Hieraan zitten ook veel maatschappelijke voordelen.

Vergroot afbeelding blauw landbouwvoertuig wat over het land rijdt en precisiebemesting uitvoert
Precisiebemesting in mais

Ten slotte

Samenvattend zijn de conclusies van het Kenniscafé:

  • Het toepassen van precisiebemesting is kansrijk, maar er moet nog veel worden uitgezocht.
  • Er zijn bij mais en gras nog weinig overtuigende berekeningen om het voordeel voor de boer te laten zien.
  • Voor de boer is monitoren belangrijk om betere keuzes te maken.

Dit komt overeen met de grote lijn van het Themanummer Precisielandbouw, dat eind vorig jaar is uitgebracht. In verschillende artikelen werd het belang van een verdienmodel voor de boer naar voren gebracht. De verwachtingen van de toepassing van precisielandbouw voor de maatschappelijke doelen zijn groot, maar de brede introductie laat nog op zich wachten. Verder onderzoek naar en praktijkvoorbeelden van de voordelen voor de boer zijn daarbij nodig.