EIP Gebiedsgerichte fieldlabs van start met de ontwerpfase

Afgelopen zomer werden partijen uitgenodigd een plan van aanpak te maken om een ‘gebiedsgerichte’ fieldlab te ontwerpen. Inmiddels is bekend welke partijen hiermee aan de slag gaan. Op woensdag 28 februari kwamen zij voor het eerst bijeen.

Kenmerkend aan deze fieldlabs is dat ze gebiedsgericht zijn. Ze zullen bijdragen aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en onderzoeken welke duurzame bedrijfssystemen in een gebied kunnen bestaan. Waar sommige fieldlabs kijken naar de toekomst van een akkerbouwbedrijf in een gebied met verzilting, kijken andere fieldlabs hoe een toekomstig veehouderijbedrijf kan omgaan met de uitdagingen op zandgronden. Ook thema’s als korte ketens, agroforestry en biologische landbouw komen bij verschillende fieldlabs aan de orde.

Kansen en uitdagingen inventariseren

De samenwerkingsverbanden, ofwel Operationele Groepen, voor de gebiedsgerichte fieldlabs zijn onderdeel van het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP) onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het doel van deze ontwerpfase is dat de operationele groepen, samen met agrariërs, in de regio onderzoeken wat de uitdagingen zijn. Welke toekomstige bedrijfssystemen potentieel hebben in een gebied en hoe een fieldlab innovaties voor deze nieuwe bedrijfssystemen kan uittesten. Aansluitend op de ontwerpfase, wordt gewerkt aan een nationale regeling voor de uitvoeringsfase met meerjarige ondersteuning. Het doel hiervan is om toe te werken naar een nationaal netwerk van fieldlabs.

Mooi inkijkje

Elke fieldlab kreeg 3 minuten de tijd om de zaal te informeren over de plannen en doelen. Er bleken veel overeenkomsten te zijn: sociale innovatie, samenwerken, het betrekken van partijen en verbinding leggen. De pitches gaven een mooi inkijkje in de plannen van de verschillende fieldlabs. In de pitches werd een aantal oproepen gedaan die een goed startpunt vormden voor de gesprekken tijdens de lunch en de drie subsessies ingedeeld naar gebied (noord/midden/zuid). Er is een goede basis gelegd voor onderling samenwerken, kennis en ervaringen uitwisselen en verbindingen leggen.

Overzicht van de fieldlabs

Hieronder vind je de namen van de Fieldlabs, inclusief de drie bestaande ‘pilot fieldlabs’ (16,17,18). Ben je benieuwd naar hun plannen, bekijk dan alvast de presentaties. Binnenkort krijgt ieder project een pagina op Groen Kennisnet.

Meer informatie vind je hier: Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs. Komende zomer is er weer een EIP-openstelling gebiedsgerichte fieldlabs: fase 1 ontwerp.   

 1. Fieldlab Biologisch Noord Holland
 2. Fieldlab Water & Bodem open teelten NHN: ontwikkeling ontwerpplan
 3. Fieldlab Agroforestry
 4. Fieldlab Duurzame Korte Ketens voor de Friese Greidhoeke
 5. Fieldlab Kas van der Toekomst: ontwikkeling ontwerpplan
 6. Fieldlab Biologisch-regeneratieve akkerbouw in de Zuid-Westelijke Delta
 7. Fieldlab Boerderij van de Toekomst Zuidwest
 8. Fieldlab Klimaatbehendige melkveehouderij Friesland
 9. Fieldlab Betuwe
 10. Fieldlab Groene Hart; versnellen transitie emissie
 11. Fieldlab Bollenstreek: Samen Bouwen aan een Bloeiende Bollenstreek
 12. Fieldlab Plaats De Kleine Aarde - Een vitaal voedselsysteem
 13. Fieldlab Regio FoodValley Waardeert
 14. Fieldlab Eemvallei Voedsel Campus (EVC)
 15. Fieldlab DOES: Ontwerp van een Fieldlab voor DOelsturing en Effectiviteit Stalsystemen
   
 16. Fieldlab Pilot Flevoland, Boerderij van de Toekomst Flevoland
 17. Fieldlab Pilot Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zandgebied
 18. Fieldlab Pilot Oost Nederland: De Land Bouwers Experimenteergebied Twente | VALA Experimenteergebied Achterhoek | Agro Innovatiecentrum de Marke