Besluitvorming over GLB NSP: de governance

Het ministerie van LVVN en de provincies werken samen aan het realiseren van de doelen van het GLB NSP. In het convenant Nationaal Strategisch Plan (NSP) is beschreven hoe deze samenwerking is georganiseerd. Dit wordt de interbestuurlijke governance genoemd.

Daarnaast hebben zowel het ministerie van LVVN, de individuele provincies als de gezamenlijke provincies hun eigen besluitvormingsprocessen en bijbehorende governance voor de daadwerkelijke uitvoering van het NSP.

Hieronder wordt uitleg gegeven over de interbestuurlijke governance en de governance van de uitvoering. Voor aanvullende vragen kunt u altijd contact opnemen met de Regieorganisatie GLB, die u graag verder helpt.

Rol van de Regieorganisatie

De Regieorganisatie GLB ondersteunt de uitvoerende partijen LVVN en provincies en voert regie op het gehele NSP. Daar waar nodig signaleert de Regieorganisatie knelpunten en maakt proactief voorstellen voor bijsturing of wijzigingen. Zij draagt zorg voor de monitoring en evaluatie van het NSP. Daarnaast faciliteert zij netwerken en verbindt de praktijk met het NSP. De Regieorganisatie GLB voert het secretariaat van alle overleggen en creëert daarmee de verbindingen tussen de overleggen. Meer informatie over de Regieorganisatie vindt u hier.

Interbestuurlijke governance

Figuur 1 geeft een overzicht van de interbestuurlijke governance NSP. Het overzicht kent drie kolommen: Voorbereidende overleggen, Beleid en uitvoering, Advies en onderzoek

Governance van de uitvoering

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) Het ministerie van LVVN en de 12 provincies voeren het Nationaal Strategisch Plan (NSP) uit. In het convenant GLB NSP is vastgelegd wie welke interventie van het NSP uitvoert (zie figuur 2).

De minister van LVVN is de beheersautoriteit GLB en daarmee eindverantwoordelijk voor het gehele GLB NSP. Het ministerie van LVVN is het aanspreekpunt voor de Europese Commissie.

Figuur 2 geeft een overzicht van de governance uitvoering: